Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ»


Άρθρο 1
Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης να εγκριθεί
η πρόσβαση στην εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης
συνταγών, η υποβολή τυχόν δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών
εγγράφων κ α ι η παροχή των αντίστοιχων αναγνωριστικών.
β) Ταυτοποίηση: η διαδικασία δήλωσης ταυτότητας και ο έλεγχος και
επιβεβαίωση των αναγνωριστικών από το σύστημα.
γ) Συνταγή: το γραπτό πλάνο που καταρτίζεται από ιατρό γ ια τη διαχείριση
ενός υγειονομικού προβλήματος ενός συγκεκριμένου ασθενή. Το πλάνο αυτό
αποτελείται ιδίως από φάρμακα, τις οδηγίες λήψης τους κ α ι τη διάρκεια τους.
δ) Ηλεκτρονική συνταγή: η συνταγή σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Η/Υ)
κατάλληλη για επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά με τη χρήση
τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.
ε) Ηλεκτρονική συνταγογράφηση: η παραγωγή, διακίνηση και έλεγχος των
ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών για ιατρικές πράξεις, με τη χρήση
τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με τρόπο που
διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των
διακινούμενων πληροφοριών.
στ) Ηλεκτρονική καταχώριση συνταγής: η διαδικασία δημιουργίας
ηλεκτρονικής συνταγής με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης και η αποθήκευση της σε βάση δεδομένων.
ζ) Ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγής: η επισήμανση μιας αποθηκευμένης
ηλεκτρονικής συνταγής ως εκτελεσμένης από το φαρμακοποιό που την εκτελεί
με ταυτόχρονη επίδοση των φαρμάκων στον ασφαλισμένο.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλους τους Φορείς
και Κλάδους Υγείας της Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Ο Υπουργός Εργασίας κ α ι Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδει απόφαση με
την οποία διαπιστώνει τη συνδρομή των οργανωτικών και τεχνικών
προϋποθέσεων γ ια την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών και
ορίζει την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος για τον
εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Εφόσον πρόκειται για Φορέα
εποπτευόμενο από άλλο Υπουργείο, η απόφαση συνυπογράφεται από τον
οικείο Υπουργό κ α ι τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις θεραπόντων ιατρών ως προς την
ηλεκτρονική καταχώριση συνταγών
1. Οι ιατροί των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και οι ιατροί που είναι
συμβεβλημένοι με αυτούς τους φορείς εγγράφονται ως χρήστες της
εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρισης κ α ι Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ) που
διαχειρίζεται ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
- ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις
ακόλουθες παραγράφους.
2. Κατά την εγγραφή τους οι ιατροί δηλώνουν:
α) Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο
β) Αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
γ) Ιατρική Ειδικότητα
δ) ΑΜΚΑ
ε) Αριθμό μητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) κ α ι ημερομηνία εγγραφής
στ) Ιατρικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν
ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
η) Στοιχεία διεύθυνσης εργασίας
θ) Κωδικό Υγειονομικής μονάδας
ι) Στοιχεία σύμβασης με Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Οι ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες της ΗΚΕΣ ταυτοποιούνται
κατά την είσοδο τους στο σύστημα με την απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης.
Η εγγραφή και ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική
καταχώριση συνταγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
3. Οι ιατροί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς κατά τις
γενικές διατάξεις και ιδίως με την επίδειξη βιβλιαρίου υγείας κ α ι την χρήση
ΑΜΚΑ, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά την συνταγή και συγκεκριμένα
καταχωρίζουν τη διάγνωση, ονομασία (εμπορική ονομασία ή δραστική
ουσία), δοσολογία, περιεκτικότητα, ποσότητα των συνταγογραφημένων
φαρμάκων, κατηγορία συνταγής και το ποσοστό συμμετοχής του
ασφαλισμένου. Οι ιατροί επιλέγουν τη διάγνωση από τη λίστα
κωδικοποιημένων διαγνώσεων ή εισάγουν ελεύθερο κείμενο περιγραφής της
διάγνωσης κ α ι εισάγουν τα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τον κατάλογο
εγκεκριμένων από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και νομίμως
κυκλοφορούντων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, κάνοντας χρήση των
γενικών και ειδικών διατάξεων του τρόπου διάθεσης των φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων που ισχύουν γ ια τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε
περίπτωση που η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή
σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α77
του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, στη συνταγή καταχωρίζεται ειδική σήμανση.
4. Η συνταγή που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει στοιχεία του ιατρού
(επώνυμο και όνομα, αριθμός μητρώου ΕΤΑΑ, ΑΜΚΑ, στοιχεία διεύθυνσης
εργασίας και κωδικό υγειονομικής μονάδας) που την καταχώρισε, την
ημερομηνία καταχώρησης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της
εκτέλεσης της. Κάθε συνταγή που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά χαρακτηρίζεται
από έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος εμφανίζεται κ α ι με την μορφή
γραμμωτού κώδικα (β&Γοοάθ). Σε περίπτωση καταχώρισης μίας συνταγής ως
επαναληπτικής καταχωρίζονται αυτομάτως οι επαναλαμβανόμενες σχετικές
συνταγές, η ημερομηνία καταχώρησης και ορίζονται οι αντίστοιχες
ημερομηνίες έναρξης κ α ι λήξης της εκτέλεσης τους.
5. Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς
ηλεκτρονικής καταχώρισης της συνταγής κατά τα οριζόμενα στο παρόν οι
ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της καταχωρισμένης συνταγής και το
παραδίδουν στον ασθενή. Σε περίπτωση που η συνταγή αφορά τη χορήγηση
ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται
στους πίνακες Α77 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 οι ιατροί εκτυπώνουν
αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την
καταχώριση της.
6. Η εκτέλεση της συνταγής πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την καταχώριση της. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης
συνταγής η εκτέλεση αυτής κατά τα επόμενα στάδια μπορεί να
πραγματοποιηθεί πέντε (5) ημέρες πριν και πέντε (5) ημέρες μετά την
συμπλήρωση του πρώτου και δεύτερου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης
της αρχικής συνταγής.
7. Οι ιατροί μπορούν να ακυρώσουν συνταγή που έχουν καταχωρίσει
κατά τα οριζόμενα στο παρόν, εφόσον αυτή δεν έχει εκτελεστεί.
8. Οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών που έχουν
καταχωρίσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι.
9. Οι ιατροί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για
την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεση τους με την εφαρμογή
ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών καθώς και για την
επεξεργασία, καταχώριση και εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις φαρμακοποιών ως προς την
εκτέλεση συνταγών που έχουν καταχωριστεί ηλεκτρονικά
1. Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται, είτε ατομικά είτε συλλογικά, με
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να εγγράφονται ως
χρήστες της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών
(ΗΚΕΣ) που διαχειρίζεται ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης - ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα
στις ακόλουθες παραγράφους.
2. Κατά την εγγραφή τους οι φαρμακοποιοί δηλώνουν
α) Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο
β) Επωνυμία Φαρμακείου γ ια το οποίο είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι
γ) Αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος,
δ) ΑΜΚΑ,
ε) Αριθμό Μητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και ημερομηνία εγγραφής
στ) Φαρμακευτικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν
ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
η) Ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος/ επιτηδευματία
θ) Κωδικό και στοιχεία διεύθυνσης του φαρμακείου
ι)Στοιχεία σύμβασης με Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Οι φαρμακοποιοί που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες της ΗΚΕΣ
ταυτοποιούνται κατά την είσοδο τους στο σύστημα με την απόδοση στοιχείων
ταυτοποίησης. Η εγγραφή και ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την
ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον παρόντα νόμο.
3. Οι φαρμακοποιοί εισάγουν στην εφαρμογή τον κωδικό συνταγής που
καταχωρίστηκε ηλεκτρονικά και στη συνέχεια αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία
του ασθενούς που εμφανίζονται στη συνταγή που καταχωρίστηκε με τα
στοιχεία που αναγράφονται στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς.
4. Οι φαρμακοποιοί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς για
τον οποίο έχει καταχωριστεί η ηλεκτρονική συνταγή, εισάγουν τα προς
πώληση φάρμακα στην εφαρμογή εισάγοντας τους δύο (2) γραμμωτούς
κώδικες που υπάρχουν στην ταινία γνησιότητας κάθε φαρμακευτικού
ιδιοσκευάσματος. Μετά από την καταβολή της αναγραφόμενης συμμετοχής
και την παράδοση των φαρμάκων οι φαρμακοποιοί καταχωρίζουν στην
εφαρμογή τη συνταγή ως «εκτελεσμένη». Η καταχώριση περιλαμβάνει την
ημερομηνία εκτέλεσης, τα στοιχεία του φαρμακείου που εκτέλεσε τη συνταγή
(επωνυμία φαρμακείου, επώνυμο και όνομα νομίμου ή νομίμων εκπροσώπων
φαρμακείου, κωδικός μητρώου ΕΤΑΑ, ΑΜΚΑ, αριθμό φορολογικού
μητρώου, διεύθυνση φαρμακείου), τα στοιχεία των σκευασμάτων που
παραδόθηκαν στον ασθενή, συνοδευόμενα από τους αντίστοιχους
γραμμωτούς κώδικες (barcodes) και το σχετικό κόστος (σύνολο και
συμμετοχή).
5. Κατ7 εξαίρεση, σε περιπτώσεις εκτάκτου περιστατικού ασθενείας,
εφόσον ο ασθενής προσκομίζει χειρόγραφη συνταγή, η οποία δεν έχει εκδοθεί
από ιατρό του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ασθενούς ή συμβεβλημένο
με αυτόν αλλά καλύπτεται από τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τις
γενικές διατάξεις, ο φαρμακοποιός υποχρεούται σε ηλεκτρονική καταχώριση
των αναγραφόμενων στη χειρόγραφη συνταγή στοιχείων στην εφαρμογή
ΗΚΕΣ, συμπεριλαμβανομένων του ΑΜΚΑ ασθενούς κ α ι ιατρού.
6. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν απαιτείται θεώρηση: α) για συνταγές
κόστους άνω των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) και β) για συνταγές που
αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις
ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α'-Δ' του άρθρου 1 του ν. 3459/2006.
7. Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς
ηλεκτρονικής καταχώρισης της εκτέλεσης της συνταγής οι φαρμακοποιοί
εκτυπώνουν αντίγραφο της εκτελεσμένης συνταγής, στο οποίο επικολλούν τις
ταινίες γνησιότητας των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εκτελέστηκαν
και αποστέλλουν τα αντίγραφα στους οικείους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
κατά τις γενικές διατάξεις. Σε περίπτωση που η συνταγή αφορά τη χορήγηση
ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται
στους πίνακες Α'-Δ' του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 οι φαρμακοποιοί
εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από
την καταχώριση της, τηρώντας τις ειδικές προς τούτο ισχύουσες διατάξεις.
8. Οι φαρμακοποιοί μπορούν να εκτελέσουν σταδιακά μία συνταγή,
καταχωρίζοντας κάθε φορά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4
του παρόντος και τα σκευάσματα που χορηγούν σε κάθε μερική εκτέλεση. Σε
περίπτωση σταδιακής εκτέλεσης της συνταγής το χρονικό διάστημα ισχύος της
συνταγής παρατείνεται κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
9. Ο φαρμακοποιοί έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών που
έχουν εκτελέσει (ηλεκτρονικά) οι ίδιοι.
10. Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη
υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεση τους με την
εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών καθώς και για
την επεξεργασία, καταχώριση και εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών.
Άρθρο 5
Βάση δεδομένων εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης
συνταγών
1. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ιδρύει βάση
δεδομένων εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών.
Η βάση λειτουργεί ειδικότερα υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Ελέγχου
Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) και της
Διεύθυνσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών. Σε αυτή καταχωρίζεται κάθε
συνταγή με το περιεχόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος και
στην περίπτωση που είναι εκτελεσμένη και με το περιεχόμενο που αναφέρεται
στο άρθρο 4 του παρόντος. Οι εκτελεσμένες συνταγές ταξινομούνται κατά
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης - ΗΔΙΚΑ
Α.Ε.» τηρεί και συντηρεί τη βάση της παραγράφου 1 για λογαριασμό της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. συντηρεί
Βάση Δεδομένων των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης βάσει του ενιαίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Μητρώο ΑΜΚΑ) και παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων
ασφαλισμένων με χρήση του ΑΜΚΑ για τον σκοπό της ταυτοποίησης αυτών
κατά την καταχώριση και εκτέλεση της συνταγής.
3. Σκοποί της βάσης εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης
συνταγών είναι α) η υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για την
εκκαθάριση των συνταγών και την κάλυψη των δαπανών φαρμακευτικής
περίθαλψης, β) η υποστήριξη του ελέγχου για όλες τις υπηρεσίες υγείας που
παρέχονται προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, γ) η υποστήριξη της παρακολούθησης της
συνταγογράφησης, της συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων
που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης, δ) η
υποστήριξη της εποπτείας και του συντονισμού ενεργειών για τον έλεγχο των
δαπανών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων και
κλάδων ασθένειας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής
Ασφάλισης.
4. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 3 έχουν πρόσβαση
στα στοιχεία της βάσης ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο
πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στις οικείες
διατάξεις. Η πρόσβαση και επεξεργασία αφορά και περιορίζεται στα στοιχεία
που είναι κάθε φορά αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του
συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας.
5. Η δημιουργία και τήρηση της βάσης δεδομένων εφαρμογής
ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης συνταγών γίνεται με την
επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. Η
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ α ι η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. λαμβάνουν
όλα τα κατάλληλα και ανάλογα προς τους κινδύνους, τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών
συστημάτων και των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και
κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας ή μη νόμιμης και εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης και χρήσης.
Άρθρο 6
Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
στη βάση εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών για
τον σκοπό της εκκαθάρισης των συνταγών. Η πρόσβαση περιορίζεται στα
στοιχεία της βάσης που αφορά τον εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η πρόσβαση στη βάση γίνεται από πρόσωπα που ασχολούνται κατ'
επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και δεσμεύονται από ιατρικό
απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας ή
πρόσωπα που είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα και υπόκεινται σε
καθήκον εχεμύθειας.
2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
στη βάση εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών
επίσης για τους σκοπούς της παρακολούθησης της συνταγογράφησης και της
συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με
παροχές υγείας κ α ι φαρμακευτικής περίθαλψης.
3. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν πρόσβαση στη βάση
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα κ α ι ανάλογα προς τους κινδύνους, τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών
συστημάτων και των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και
κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας ή μη νόμιμης και εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης και χρήσης.
4. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του παρόντος νόμου εντάσσουν τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου στις
συμβάσεις που συνάπτουν εφεξής, είτε ατομικά είτε συλλογικά, με ιατρούς και
φαρμακοποιούς. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ισχύουν σε κάθε
περίπτωση και γ ια τους ιατρούς και φαρμακοποιούς που έχουν ήδη συνάψει
συμβάσεις με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι τη λήξη των
συμβάσεων αυτών.
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης ρυθμίζονται τα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα για την
εφαρμογή του παρόντος νόμου και ιδίως η διαδικασία και οι τεχνικές ή
άλλες απαιτήσεις για την εγγραφή και ταυτοποίηση ιατρών και
φαρμακοποιών στην εφαρμογή ΗΚΕΣ, οι προδιαγραφές της υποδομής που
πρέπει να διαθέτουν οι ιατροί και φαρμακοποιοί προκειμένου να
προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών, η
διαδικασία ταυτοποίησης ασθενών κατά την ηλεκτρονική καταχώριση και
εκτέλεση συνταγών, η διαδικασία και οι τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις γ ια την
ηλεκτρονική καταχώριση και την καταχώριση της εκτέλεσης συνταγών, τα
ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται για τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα, φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα
που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α'-Δ' του άρθρου 1
του ν. 3459/2006, ο τύπος και η διάρθρωση της ηλεκτρονικής συνταγής, η
οργάνωση της βάσης δεδομένων που ιδρύεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της
εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών κατά τον
παρόντα νόμο, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που απαιτείται
να λαμβάνονται για την προστασία των υποδομών, των πληροφοριακών
συστημάτων κ α ι των δεδομένων που καταχωρίζονται κ α ι τηρούνται στη βάση
δεδομένων της εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης
συνταγών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ- ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ__

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΓΙΑ ΨΑΞΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΟΥΗΔΙΑΣ.. ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΕΚΕΙ ΕΓΙΝΑΝ ΔΥΟ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ .ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ( Η QUOTA ΗΤΑΝ 22.000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ/ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ. ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΚΑΛΟΒΛΕΠΟΥΝ.
ΘΕΛΩ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΟΤΙ ΕΚΕΙ (ΣΟΥΗΔΙΑ) ΥΠΗΡΧΕ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΓΙΑΤΙ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΑΡΜΑΚΟ "Eonovios"


για περισσότερες πληροφορίες δες στην παρακάτω ΔΝΣΗ

http://pharmateam.blogspot.com/2010/08/eonovios.html
http://www.pharmateam.blogspot.com/

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Tο Φαρμακείο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ κλειστό επάγγελμα


Με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο, σχετικά με τα λεγόμενα «κλειστά επαγγέλματα» και αναφορές στα φαρμακεία, ως ένα από τα κλειστά επαγγέλματα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημερώνει για τα εξής:

Τα φαρμακεία δεν αποτελούν κλειστό επάγγελμα.

Ως κλειστά επαγγέλματα ορίζονται εκείνα για τα οποία υπάρχει
σε εθνικό επίπεδο συγκεκριμένος αριθμός αδειών, χωρίς
δυνατότητα για όσους επιθυμούν να τα ασκήσουν να λάβουν
τη σχετική άδεια. Αντίθετα, για τα φαρμακεία δεν υφίσταται
τέτοιος περιορισμός. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί το γεγονός ότι
τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει χιλιάδες νέων φαρμακείων.

Ένας νέος πτυχιούχος φαρμακοποιός μπορεί να ανοίξει
φαρμακείο όποτε θέλει.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή της περιοχής όπου θα ανοίξει φαρμακείο,
υπόκειται στον προγραμματισμό της Πολιτείας, που
στοχεύει τα νέα φαρμακεία να ιδρύονται στην περιφέρεια,
αποτρέποντας τη συγκέντρωση φαρμακείων στα μεγάλα αστικά
κέντρα, προς όφελος της υπαίθρου. Αποτέλεσμα αυτού του
προγραμματισμού είναι το 80% των φαρμακείων την τελευταία
χρονιά να ανοίξουν σε μικρούς δήμους ή κοινότητες με πληθυσμό  500-1.000 κατοίκων, που υπό άλλες συνθήκες ουδέποτε θα είχαν φαρμακείο. Όπως ουδέποτε θα είχαν φαρμακείο νησιά όπως το Καστελόριζο ή οι Λειψοί.

Το φαρμακείο δεν αποτελεί μονόδρομο για το νέο φαρμακοποιό.

Μπορεί να εργαστεί αμέσως και χωρίς περιορισμούς, στη
φαρμακοβιομηχανία και γενικά στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, στις φαρμακαποθήκες, στα νοσοκομεία, στις ιδιωτικές κλινικές, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις διευθύνσεις
υγείας των Νομαρχιών κ.λπ. Μπορεί επίσης να διαδεχθεί ένα
συνταξιοδοτούμενο φαρμακοποιό. Ας σημειωθεί ότι οι φαρμακοποιοί πλέον συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά στην ηλικία των 70 ετών. Όπως επιβεβαιώνεται και από τον ΟΑΕΔ, στο χώρο των φαρμακοποιών δεν υπάρχει ανεργία.

Στην Ελλάδα υπάρχει ήδη ΥΠΕΡΚΠΡΕΣΜΟΣ φαρμακείων.

Όπως είναι γνωστό σε οποιονδήποτε κάτοικο αυτής της χώρας.
Διαθέτουμε ένα φαρμακείο ανά 950 κατοίκους, όταν
στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει ένα φαρμακείο ανά 5.000
10.000 κατοίκους. Ενδεικτικά, στο Νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν τόσα φαρμακεία (1.250) όσα υπάρχουν σε ολόκληρη την Αυστρία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κοινοτική οδηγία 123/2006
περί κλειστών επαγγελμάτων, εξαιρεί ρητά και σαφώς τα φαρμακεία από την κατηγορία αυτή.

Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με πρόσφατη απόφασή
του καθόρισε ότι τα γεωγραφικά και δημογραφικά κριτήρια στην ίδρυση των φαρμακείων είναι συμβατά με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, συντείνουν σε μια ομοιόμορφη κατανομή των φαρμακείων ανά την επικράτεια και εξασφαλίζουν στους
πολίτες φαρμακευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Σήμερα στην Ελλάδα εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία
που αφορά στις φαρμακευτικές υπηρεσίες, όπως και σε
όλες τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.

Το Φαρμακείο

δεν είναι

κλειστό επάγγελμα

Οι φαρμακοποιοί είναι λειτουργοί της δημόσιας υγείας. Θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Έλληνα πολίτη, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, ενώ θα βρεθούν κοντά
στην Πολιτεία για όσα μέτρα αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόμενης φαρμακευτικής περίθαλψης.

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Καθηγητής Η. Μοσιαλος. Η θέση του για το άνοιγμα του επαγγέλματος

Αύγουστος 3, 2010 από Anonymous

Τα Νεα. 03 Αυγούστου
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4587499
Χωρίς μηχανισμό ελέγχου, το άνοιγμα του επαγγέλματος των φαρμακοποιών θα συνοδευτεί από το άνοιγμα της φαρμακευτικής κατανάλωσης, άρα και δαπάνης, προβλέπει από την πλευρά του ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής Πολιτικής της Υγείας κ. Ηλίας Μόσιαλος.

«Οι φαρμακευτικές δαπάνες καλύπτονται από το κράτος, άρα οι πολίτες αδιαφορούν σε ό,τι αφορά την τιμή, η οποία καθορίζεται από το υπουργείο Οικονομίας. Συνεπώς οι φαρμακοποιοί δεν έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν ή να αυξήσουν τις τιμές στο πλαίσιο του ανταγωνισμού», λέει. «Ετσι, ουσιαστικά η απελευθέρωση θα οδηγήσει στην ανάπτυξη περισσότερων φαρμακείων και πιθανότατα στην αύξηση της προκλητής ζήτησης, δεδομένης της άτυπης συνεργασίας μεταξύ ορισμένων γιατρών και φαρμακοποιών που έχει ως συνέπεια την υπερσυνταγογράφηση.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ PHARMA TEAM
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΣΟΚ Κος ΜΟΣΙΑΛΟΣ

[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Φαρµακοποιοί και απελευθέρωση

Στο Μνηµόνιο προβλέπεται η απελευθέρωση του φαρµακευτικού επαγγέλµατος µε στόχο τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης και του ποσοστού κέρδους των φαρµακοποιών. Παρά ταύτα, το άνοιγµα του επαγγέλµατος θα προσθέσει ακόµη περισσότερα φαρµακεία στην ήδη υπερφορτωµένη ελληνική αγορά (ενδεικτικά αναφέρω πως στην Ελλάδα αντιστοιχούν 96 φαρµακεία ανά 100.000 κατοίκους, ενώ σε χώρες πολύ πιο προηγµένες σε ζητήµατα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης αντιστοιχούν 45 φαρµακεία στους 100.000

κατοίκους στο Βέλγιο, 21 στην Γερµανία και µόλις 7 και 5 σε Δανία και Σουηδία αντίστοιχα). Επιπροσθέτως, το φαρµακευτικό επάγγελµα έχει ιδιαιτερότητες που το διαφοροποιούν από τα άλλα κλειστά επαγγέλµατα. Αυτές συνίστανται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές δεν έχουν σηµαντικά κίνητρα για να ενδιαφερθούν για την τιµή των φαρµάκων, αφού η δαπάνη καλύπτεται, πολλές φορές κατά 100%, από το κράτος. Επιπλέον, οι φαρµακοποιοί δεν δύνανται να µειώσουν τις τιµές στο πλαίσιο ενός υγιούς ανταγωνισµού, αφού αυτές ορίζονται από το υπουργείο Οικονοµίας. Εχουν όµως τη δυνατότητα, σε συνεννόηση µε τους γιατρούς, να προκαλέσουν τεχνητή ζήτηση, µε συνέπεια την υπερσυνταγογράφηση.

παρατήρηση blogger:Στο βαθμό που συμβαίνει αυτό, περιορίζεται ως φαινόμενο σε ελάχιστους φαρμακοποιούς και γιατρούς και κυρίως αν ο γιατρός συνταγογραφεί ακριβά φάρμακα. Θεραπεία: κοψτε τον κώλο σε όλους αυτούς είναι ευκολο να τους βρείτε. Μεγάλος τζίρους με λίγες συνταγές. Ή Μ.Ο. αξίας συνταγών. Από κεί και πέρα το % της αξίας από τα τρία Δ
( διαφήμηση,διοίκηση,διακίνηση)και με το 15 % χωρίς παραστατικά δεν είναι δουλιά του φαρμακοποιού αλλά της εταιρίας. Θεραπεία: Οι γιατροί  να συνταγογραφούν με  την δραστική ουσία και  όχι με την εμπορική ονομασία οι δε φαρμακοποιοί να έχουν τουλάχιστον τρία σκευάσματα στο ραφι τους με την ίδια δραστική ουσία.

Αυτό συµβαίνει διότι η αµοιβή των φαρµακοποιών διαµορφώνεται σε ποσοστό 33% επί της χονδρικής και 25% επί της λιανικής τιµής των φαρµάκων. Τέλος, ενώ οι φαρµακοποιοί αποτελούν ένα υψηλά εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό, καταλήγουν να εργάζονται κυρίως ως λιανικοί πωλητές. Ετσι, στον βαθµό που καλούνται να προσφέρουν συµβουλές, αυτό γίνεται ad hoc και όχι µε οργανωµένο και θεσµικά κατοχυρωµένο τρόπο σε ένα σύγχρονο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.

Ολα αυτά κάνουν σαφές πως αλλού, και όχι µόνο στο άνοιγµα, πρέπει να αναζητήσουµε τις λύσεις για τη βελτίωση των φαρµακευτικών υπηρεσιών. Με δεδοµένο το γεγονός ότι το 60% του κόστους των υπηρεσιών υγείας αντιστοιχεί σε µόλις 10% των ασθενών, είναι εµφανές πως εδώ υπάρχει µια ανησυχητική ανισορροπία. Το υψηλό ιατροφαρµακευτικό κόστος αφορά είτε ηλικιωµένους είτε ασθενείς µε πολλαπλά χρόνια νοσήµατα, ασθενείς που είναι ανήµποροι από µόνοι τους να κατανοήσουν το µέγεθος και το βάθος του προβλήµατος, τους οποίους θα µπορούσε να βοηθήσει ο φαρµακοποιός σύµβουλος και όχι ο φαρµακοποιός πωλητής. Επίσης, το 5% των εισαγωγών (για τους ηλικιωµένους το 10%) στα νοσοκοµεία οφείλεται στις παρενέργειες των υπερφορτωµένων µε φάρµακα ασθενών. Το 40% - 70% αυτών των παρενεργειών θα µπορούσε να αποφευχθεί.

Ο σύγχρονος φαρµακοποιός πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα της συνταγογράφησης, την ορθή χρήση των φαρµάκων και τη συµµόρφωση των ασθενών ως προς τη φαρµακευτική τους αγωγή. Αυτός ο αναπροσανατολισµός της προσφοράς του φαρµακοποιού δεν θα έχει µόνο οικονοµικό όφελος, αλλά θα συµβάλει και στη βελτίωση της υγείας των ασθενών, δηµιουργώντας ένα νέο ηθικό κλίµα γύρω από τη σχέση ασθενούς, γιατρών και φαρµακοποιών.

Στα νοσοκοµεία επίσης χρειάζεται να υπάρχουν θέσεις για κλινικούς φαρµακολόγους, που θα είναι γνώστες θεραπευτικών προσεγγίσεων και που σε συνεργασία µε τους γιατρούς θα µπορούν να προγραµµατίσουν θεραπευτικά πρωτόκολλα. Σήµερα µόνο ένα µικρό ποσοστό ασθενών έχει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να ακολουθήσει τη φαρµακευτική του αγωγή. Αυτή η απουσία επικοινωνίας και οδηγιών προς τους ασθενείς οδηγεί τους τελευταίους σε µικρή συµµόρφωση σχετικά µε την ενδεδειγµένη αγωγή. Ενδεικτικά αναφέρω πως σηµαντικό ποσοστό θανάτων από εµφράγµατα του µυοκαρδίου προέρχεται απ’ όσους έχουν εγκαταλείψει την αγωγή τους.

Ο εκσυγχρονισµός του φαρµακευτικού επαγγέλµατος προϋποθέτει επίσης συγχωνεύσεις των µικρών φαρµακευτικών επιχειρήσεων. Οι συγχωνεύσεις θα µειώσουν το λειτουργικό κόστος και θα συµβάλουν στη δηµιουργία µεσαίων επιχειρηµατικών µονάδων µε εύρος υπηρεσιών που θα υπερβαίνει τον σηµερινό, κυρίως λιανικό, χαρακτήρα των φαρµακείων. Στα πλαίσια αυτά, είναι δυνατόν να γίνει και αναπροσαρµογή της αµοιβής των φαρµακοποιών µε βάση µια πάγια αποζηµίωση ανά διακινούµενο φάρµακο και συνταγή. παρατήρηση blogger: στη περιπτωση αυτή τα σφαλιστικά ταμεία να αναλαμβάνουν την υποχρέωση εξώφλησης των προμηθευτών των φαρμακείων ( εταιρίες φαρμακαποθήκες).

Η µέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι αποσυνδέει το κόστος της συνταγής από το κέρδος του φαρµακείου.

Συµπερασµατικά, η αναδιάρθρωση, η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός των φαρµακευτικών υπηρεσιών δεν αποτελούν ζήτηµα µιας απλής απελευθέρωσης, ούτε θέµα που άπτεται των αρµοδιοτήτων ενός υπουργείου.

Αντιθέτως, χρειάζεται η συνεχής και άµεση οριζόντια συνεργασία µεταξύ πολλών υπουργείων (Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εργασίας και Υγείας) για να έχουµε και εξορθολογισµό των δαπανών αλλά και καλύτερες υπηρεσίες υγείας.


www.tanea.gr

Σχόλιο PHARMA TEAM : Τι ετοιμάζει άραγε ο Βουλευτής Επικρατείας ειδικός στα θέματα υγείας και φαρμακευτικής πολιτικής????
Μήπως στρώνει το έδαφος για άλλους?
Τώρα θέλει συνολική πολιτική το φάρμακο ?!!!
ΆΝΤΕ !!!