Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

Η δικαίωση του ρόλου του ανεξάρτητου φαρμακείου στη Δημόσια Υγεία
Η απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου, αναγνώρισε το ρόλο του ανεξάρτητου φαρμακείου στη Δημόσια υγεία. Το σκεπτικό της αποκαλύπτει μια σειρά θετικών σημείων που κατοχυρώνουν την συμβολή του και την υπεροχή του.
Συνάδελφοι γνωρίζω ότι είναι αντιμπλογκικό να κρεμάσεις 9 ολόκληρες σελίδες αλλά η ανάλυση του σκεπτικού της πρόσφατης απόφασης του ευρωπαικού δικάστηρίου από τον συνάδελφο ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΤΕΠΑ είναι απόφαση του αιώνα για τον κλάδο και μοναδική εξαίρεση από την ελευθερία της διακίνησης κεφαλαίων στην Ε.Ε. . Η δικαίωση του ρόλου του ανεξάρτητου φαρμακείου στη Δημόσια Υγεία .


Η απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου, αναγνώρισε το ρόλο του ανεξάρτητου φαρμακείου στη Δημόσια υγεία. Το σκεπτικό της αποκαλύπτει μια σειρά θετικών σημείων που κατοχυρώνουν την συμβολή του και την υπεροχή του.
1ο Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε την πάγια νομολογία του ότι λόγοι προστασίας της Δημόσιας Υγείας μπορούν να περιορίσουν την ελευθέρια κίνησης κεφαλαίων και υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη βάσει του σκεπτικού της απόφασης μπορούν να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα τα οποία κρίνουν πρόσφορα προς το σκοπό αυτό. Μάλιστα ένα κράτος- μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα αυστηρότερα από κάποιο άλλο εάν κρίνει απαραίτητο. Τα μέτρα αυτά θεωρούνται υπέρτερα και δεν μπορούν να υποκατασταθούν από διατάξεις (π.χ διοικητικές κυρώσεις , πρόστιμα κλπ) που δρουν θεραπευτικά σε ζημιές. (Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Yves Bot 103. Αυτό το στοιχείο περί προλήψεως έχει ιδιαίτερη σημασία όταν διακυβεύεται ο σκοπός της προστασίας της δημόσιας υγείας. Δεν νομίζω, ωστόσο, ότι η θέσπιση ενός συστήματος ευθύνης τόσο του έχοντος την εκμετάλλευση μη φαρμακοποιού όσο και των μισθωτών φαρμακοποιών και ενός συστήματος επιβολής κυρώσεων σε βάρος αυτών αρκεί προς διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι πρόκειται, κυρίως, για μέτρα που αποβλέπουν στην εκ των υστέρων διόρθωση των υπερβολών, όταν αυτές έχουν, στην πράξη, συντελεστεί. ) Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δίνει μια κατεύθυνση νομική που οδηγεί στη ρύθμιση των συστημάτων υγείας με νομικές διατάξεις που ζητούν να αποτρέψουν τις βλάβες και τις δυσλειτουργίες και όχι απλά να τις τιμωρήσουν.
Επιπλέον οι βλάβες που ζητούν να προλάβουν δεν χρειάζεται να έχουν συμβεί και να εισάγεται μια διάταξη για να τις διορθώσει, αλλά η πιθανότητα τους είναι ικανή να δικαιολογήσει τη λήψη μέτρων. (531/06 54. Συναφώς, οσάκις υφίστανται αμφιβολίες ως προς τη συνδρομή ή τη σημασία των κινδύνων για την υγεία των ατόμων, πρέπει το κράτος μέλος να μπορεί να λαμβάνει μέτρα προστασίας χωρίς να οφείλει να αναμένει να αποδειχθεί πλήρως το υπαρκτό των εν λόγω κινδύνων.) Το ζήτημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί σοβαρή ερμηνεία ότι η νομολογία αυτή περιλαμβάνει επιπλέον τα χωροταξικά και πληθυσμιακά μέτρα που αρκετά κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει για την κατανομή των φαρμακείων (Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Yves Bot 98. Όπως και άλλα κράτη μέλη, ο ιταλός νομοθέτης θα μπορούσε, επίσης, να θεσπίσει κάποιο άλλο σύστημα και να επιλέξει, με την επιφύλαξη των οικείων συνταγματικών διατάξεων, να προστατεύσει τη δημόσια υγεία με άλλα μέσα, όπως, για παράδειγμα, εξαρτώντας τη χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων φαρμακείων από την τήρηση προϋποθέσεων που αναφέρονται στη γεωγραφική κατανομή αυτών, στην ύπαρξη ορισμένου αριθμού κατοίκων ανά φαρμακείο, ή ακόμη και σε κανόνες σχετικούς με την ύπαρξη μιας ελάχιστης αποστάσεως μεταξύ δύο φαρμακείων. Μεταξύ των λοιπών μέτρων που σκοπούν τη διασφάλιση του ότι ο σκοπός της προστασίας της δημόσιας υγείας υπερισχύει των οικονομικών συμφερόντων, ένα κράτος μέλος θα μπορούσε να επιλέξει τη διατήρηση του μονοπωλίου διαθέσεως των φαρμάκων από τα φαρμακεία και/ή τη ρύθμιση των τιμών των φαρμάκων.)

2ο Κρίθηκε ότι ο ασφαλής και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμός του πληθυσμού με φάρμακα και η ανεξαρτησία της φαρμακευτικής συμβουλής αποτελούν μείζονα ζητήματα προστασίας της δημόσιας υγείας που δεν μπορούν να επιτευχθούν με λιγότερο περιοριστικά μέτρα. (531/06 52, 54 και 59) Επιπλέον στις προτάσεις του ο εισαγγελέας δέχεται ότι και το θέμα της διαχείρισης αποθεμάτων στην αποθήκη ενός φαρμακείου έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της πράξεως διαθέσεως των φαρμάκων (Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Yves Bot 106). Και αυτό το θέμα είναι σημαντικό καθώς και σε άλλες ρυθμίσεις της φαρμακευτικής πρακτικής, εάν αποδειχτεί ότι κάποια διάταξη εξασφαλίζει την επάρκεια του φαρμακείου και την προμήθεια του πληθυσμού σε φάρμακα, η ρύθμιση αυτή στηρίζεται σε ισχυρότατο νομικό επιχείρημα για τη διατήρηση της.

3ο Σημειώθηκε ότι ο ρόλος του επιστήμονα φαρμακοποιού στη δημόσια υγειά απαιτεί ανεξαρτησία γνώμης και ενέργειας. Η ποιότητα της φαρμακευτικής πρακτικής είναι άμεσα συνδεδεμένη και δεν μπορεί με κανένα τρόπο τεχνητά να διαχωριστεί από το επιχειρηματικό πλαίσιο υπό το οποίο εκτελείται. Η επιχειρηματική μορφή της διαχείρισης φαρμακείου επιδρά άμεσα στην ποιότητα παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης καθώς γίνεται δεκτό ότι ο κερδοσκοπικός προορισμός μπορεί δυνητικά να μειώσει το παρεχόμενο επίπεδο. (531/06 64 Επομένως, ένα κράτος μέλος μπορεί θεμιτώς να εκτιμήσει, στο πλαίσιο του εν λόγω περιθωρίου εκτίμησης, αν στην περίπτωση των παρασκευαστών και των χονδρέμπορων φαρμάκων συντρέχει τέτοιος κίνδυνος, λόγω του ότι αυτοί θα μπορούσαν να πλήξουν την ανεξαρτησία των μισθωτών φαρμακοποιών παρακινώντας τους να διαθέτουν τα φάρμακα τα οποία αυτοί παρασκευάζουν ή εμπορεύονται. Ομοίως, ένα κράτος μέλος μπορεί να εκτιμήσει αν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται φαρμακείο και τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού ενδέχεται να πλήξουν την ανεξαρτησία των μισθωτών φαρμακοποιών παρακινώντας τους να διαθέτουν φάρμακα τα οποία δεν τους συμφέρει πλέον να διατηρούν στις αποθήκες τους ή αν τα πρόσωπα αυτά ενδέχεται να προβούν σε μειώσεις των δαπανών λειτουργίας οι οποίες είναι ικανές να επηρεάσουν τον τρόπο λιανικής διανομής των φαρμάκων.) Για το λόγο αυτό η παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης από φαρμακοποιό με μισθωτή σχέση εργασίας σε ιδιοκτήτη μη φαρμακοποιό δεν θεωρείται ότι εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας. .(531/06 61….Εντούτοις, ως επαγγελματίας φαρμακοποιός θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται το φαρμακείο όχι μόνο με σκοπό την επίτευξη κέρδους, αλλά και υπό μια επαγγελματική προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, το ατομικό του συμφέρον για την επίτευξη κέρδους μετριάζεται από την κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία του, καθώς και από την ευθύνη που υπέχει, δεδομένου ότι ενδεχόμενη παράβαση των νομικών κανόνων ή των κανόνων δεοντολογίας θέτει σε κίνδυνο όχι μόνον την αξία της επενδύσεώς του, αλλά και την ίδια την επαγγελματική του υπόσταση.) Τέλος γίνεται δεκτό ότι η διασφάλιση αυτή προκύπτει λόγω της δια βίου προοπτικής με την οποία ασκεί ο φαρμακοποιός το επάγγελμα συνεπώς εξαρτάται άμεσα από αυτό. Το σκεπτικό αυτό κατοχυρώνει τη ρύθμιση της ιδιοκτησίας ενός (ή αυστηρά περιορισμένου αριθμού) φαρμακείων ανά φαρμακοποιό καθώς πρέπει ο φαρμακοποιός να είναι άμεσα εξαρτημένος από την επαγγελματική του προοπτική.

4ο Το θέμα της ίδρυσης και εκμετάλλευσης αλυσίδων φαρμακείων τόσο από μη φαρμακοποιούς όσο και με τη μορφή συμμετοχών χονδρεμπόρων στην ιδιοκτησία φαρμακείων έκλεισε οριστικά. Σε άρθρο την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης στην ιστοσελίδα bloomberg.com (η οποία σημειωτέον είχε παρακολουθήσει πολύ στενά την υπόθεση λόγω των επιχειρηματικών της προεκτάσεων) σημειώνονται τα εξής. «Building up pharmacy chains in Germany and Italy “is far out of reach now,” Thomas Maul, an analyst at DZ Bank AG in Frankfurt, said in a note to clients today. “Pharmacy deregulation in Germany was an essential part of Celesio’s ‘equity story’ over the last years. The ‘equity story’ has vanished now.” Πράγματι η απόφαση αυτή είναι μια απόφαση που δεν χωράει καμία παρερμηνεία που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποιος. Αυτό απεικονίστηκε και στην πορεία μετοχών επίδοξων επενδυτών σε αλυσίδες φαρμακείων όπως και σε δηλώσεις ανώτατων στελεχών και δελτία τύπου όπου σημειώθηκε ότι το οριστικό της απόφασης ξεκαθαρίζει το τοπίο και παρέχει το πεδίο για αξιόπιστο επενδυτικό προγραμματισμό. Σημειωτέον ότι αν και τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα της ρύθμισης, η ερμηνεία του ΔΕΚ για την προστασία της Δημόσιας Υγείας καθιστά απίθανη (ή ύποπτη για τα κίνητρα της) μια εθνική ρύθμιση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι μάλλον πιθανότερο ότι ακόμα και κράτη μέλη που επιτρέπουν προς το παρόν την συμμετοχή μη φαρμακοποιών στην ιδιοκτησία φαρμακείου να θελήσουν να επανεξετάσουν το επίπεδο προστασίας της υγείας στην επικράτεια τους.

Εν όψει την απόφασης είχε προηγηθεί εκτενής διάλογος και είχαν εκφραστεί διάφορες απόψεις. Ιδιαίτερα οι μη έχοντες σχέση με το αντικείμενο της υγείας περίμεναν με ανυπομονησία την απόφαση που πίστευαν ότι θα έβαζε τέλος στην ιδιοκτησία του φαρμακείου από ιδιοκτήτη φαρμακοποιό και νομοτελειακά θα οδηγούσε στην απελευθέρωση των αγορών στην έλευση των αλυσίδων και στο τέλος του ατομικού φαρμακείου. Πράγματι πολύ συχνά σε οικονομικές στήλες εφημερίδων και περιοδικών εμφανιζόταν άρθρα που προεξοφλούσαν το αναπόφευκτο του τέλους του ατομικού φαρμακείου και προσκαλούσαν με ενθουσιασμό τους φαρμακοποιούς να είναι έτοιμοι να παραδώσουν τα φαρμακεία τους στην εξέλιξη και την πρόοδο. Λίγοι είχαν το θάρρος να εκφράσουν θέση υπέρ των απόψεων των φαρμακοποιών και ακόμα λιγότεροι αυτοί που τολμούσαν να εμφανιστούν αισιόδοξοι ότι οι φαρμακοποιοί θα δικαιωθούν. Αξίζει να μελετήσουμε τις απαντήσεις που έδωσε η έκδοση της απόφασης στις διάφορες γνώμες που είχαν διατυπωθεί ομαδοποιώντας τις σε δύο κατηγορίες.

Κατηγορία 1η
«Το άνοιγμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος είναι αναπόφευκτο. Αποτελεί μια προειλημμένη απόφαση που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) χωρίς ελπίδα αποφυγής. Το ατομικό φαρμακείο είναι ένα απολίθωμα του προστατευμένου παρελθόντος. Η σύγχρονη οικονομική σκέψη επιβάλει την απελευθέρωση των αγορών ώστε να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη . Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου δεν επηρεάζει την παρεχόμενη περίθαλψη ώστε να θεωρείται θέμα δημόσιας υγείας και να υπερισχύσει της κοινοτικής οδηγίας για ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και υπηρεσιών. Ένας υπάλληλος φαρμακοποιός ικανοποιεί την απαίτηση για επιστημονική διασφάλιση της περίθαλψης. Η απόφαση για τα καταστήματα οπτικών δείχνει την κατεύθυνση. Τι διαφορά έχουν τα οπτικά με τα φάρμακα;»

Σε αυτές τις απόψεις το ΔΕΚ απάντησε ότι: 531/06 59 ….λαμβανομένης υπόψη της ελευθερίας που αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν για τον βαθμό προστασίας της δημόσιας υγείας πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν η διανομή των φαρμάκων να γίνεται από φαρμακοποιούς που απολαύουν πραγματικής επαγγελματικής ανεξαρτησίας…. 85 Πάντως, η Επιτροπή, πέραν των γενικών παρατηρήσεων, δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ποιο συγκεκριμένο σύστημα θα μπορούσε να εγγυηθεί –με την ίδια αποτελεσματικότητα, όπως ο προληπτικός κανόνας περί αποκλεισμού των μη φαρμακοποιών– ότι οι εν λόγω νομοθετικές διατάξεις δεν θα παραβιασθούν στην πράξη.

Για την άποψη ότι η σύγχρονη οικονομική σκέψη επιβάλει την απελευθέρωση των αγορών άρα και του φαρμακείου ο γενικός εισαγγελέας Bot στις προτάσεις του σημειώνει ότι «τα επιχειρήματα που προβάλλουν συναφώς οι αντιτιθέμενοι στη γερμανική νομοθετική ρύθμιση, προς στήριξη της θέσεώς τους, είναι σε μεγάλο βαθμό θεωρητικά και ότι, εν τέλει, διαψεύδονται από την πραγματικότητα της σύγχρονης χρηματοοικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, η ύπαρξη στο πλαίσιο του τραπεζικού συστήματος αρχών εποπτείας και νομικών συστημάτων αστικής, εμπορικής ή ποινικής ευθύνης αποκάλυψε κατά τρόπο τραγικό τα όριά της και την αδυναμία της να προλάβει ή να ελέγξει τις υπερβολές στις οποίες οδήγησε η λογική της κατά προτεραιότητα αμοιβής του επενδεδυμένου κεφαλαίου.» (υποσημείωση 24)

Για το ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου δεν επηρεάζει την παρεχόμενη περίθαλψη
531/06 52 Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί στις εν λόγω ελευθερίες δύνανται να δικαιολογηθούν από τον σκοπό που συνίσταται στην εγγύηση του ασφαλούς και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμού του πληθυσμού με φάρμακα
531/06 55 Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπογραμμισθεί ο όλως ιδιάζων χαρακτήρας των φαρμάκων, δεδομένου ότι οι θεραπευτικές ιδιότητες αυτών τα διαφοροποιούν ουσιαστικά από τα λοιπά προϊόντα
531/06 62 Σε αντίθεση προς τους φαρμακοποιούς, οι μη φαρμακοποιοί δεν έχουν, εξ ορισμού, κατάρτιση, εμπειρία και ευθύνη αντίστοιχη με εκείνη των φαρμακοποιών. Υπό τις περιστάσεις αυτές, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι οι μη φαρμακοποιοί δεν παρέχουν τα ίδια εχέγγυα με τους φαρμακοποιούς.

Τέλος για το επιχείρημα – ντροπή, της ομοιότητας του φαρμάκου με τα οπτικά (επιχείρημα που και στην Ελλάδα είχε προβληθεί ότι προεξοφλούσε το άνοιγμα του επαγγέλματος χωρίς ευτυχώς να υιοθετείται από ανθρώπους του χώρου της υγείας)
531/06 90 ……Συγκεκριμένα, σε αντίθεση προς τα οπτικά είδη, τα φάρμακα που χορηγούνται ή λαμβάνονται για θεραπευτικούς σκοπούς μπορούν, παρ’ όλ’ αυτά, να αποδειχθούν ιδιαιτέρως επιβλαβή για την υγεία, σε περίπτωση που λαμβάνονται χωρίς λόγο ή κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες, χωρίς μάλιστα ο καταναλωτής να είναι σε θέση να το αντιληφθεί κατά τη χορήγηση των φαρμάκων. Επιπροσθέτως, πωλήσεις φαρμάκων μη δικαιολογούμενες ιατρικώς συνεπάγονται σπατάλη δημόσιων οικονομικών πόρων η οποία δεν συγκρίνεται με τη σπατάλη που απορρέει από τις αδικαιολόγητες πωλήσεις οπτικών ειδών.

Κατηγορία 2η
«Και τι έγινε εάν ανοίξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου; Ασχολούμαστε με ανύπαρκτους κινδύνους. Οι αλυσίδες δεν πρόκειται να έρθουν στη γειτονιά μου και οι πελάτες μου δεν θα με εγκαταλείψουν για κάποια αλυσίδα.»

Χωρίς υπερβολή το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου είναι το σοβαρότερο ζήτημα που αντιμετώπισαν τα φαρμακεία τα τελευταία 25 χρόνια. Κανένα άλλο από τα προβλήματα που έχει ο κλάδος (π.χ ποσοστό κέρδους, πληρωμές ταμείων, ακριβά φάρμακα) δεν ενέχει τέτοιο κίνδυνο επιβίωσης για το ατομικό φαρμακείο όπως το ιδιοκτησιακό. Οι ανακατατάξεις στην αγορά που θα προέρχονταν από τυχόν απελευθέρωση της ιδιοκτησίας θα άφηναν λίγα περιθώρια. Πολιτικές όπως αποκλειστική διανομή φαρμάκων μέσω συγκεκριμένων διανομέων, επιθετικές επικοινωνιακές πολιτικές προβολής, πίεση για την απελευθέρωση του ωραρίου, θα δημιουργούσαν τέτοιο κόστος παρουσίας στην αγορά που πρακτικά ένα ατομικό φαρμακείο δύσκολα θα μπορούσε να αντεπεξέλθει. Όπως σημειώθηκε και στο περιοδικό της Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (τεύχος 25 Ιανουάριος 2009 σελ 8) «Πρόκειται για αλλαγές που θα σημάνουν βάσει εκτιμήσεων τον εκμηδενισμό του ατομικού φαρμακείου» Ο επιχειρηματικός πόλεμος που θα ακολουθούσε θα ήταν εξοντωτικός (και η δημόσια υγεία ίσως ήταν απλά μια παράπλευρη απώλεια). Η πιθανότερη έκβαση αυτού του πολέμου εάν διεξαγόταν αποτυπώθηκε και από το γεγονός ότι στις 15 Απριλίου το Bloomberg.com δημοσίευσε σύσταση αγοράς μετοχών εταιρίας αλυσίδας φαρμακείων ενόψει της επικείμενης όπως εκτιμούσαν απελευθέρωσης του ιδιοκτησιακού, εξέλιξης που θα της απέδιδε σημαντικά κέρδη.

Η συμβολή της Ελλάδας στη μάχη. Για να έρθει αυτή η τεράστια νίκη για τους φαρμακοποιούς χρειάστηκε σκληρή δουλειά, μελέτη και προπαρασκευή. Όπως προαναφέραμε λίγοι έδιναν την παραμικρή ελπίδα στους φαρμακοποιούς. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή στάθηκε βασικός παρεμβαίνων υπέρ της Ιταλίας και της Γερμανίας μαζί με την Ισπανία, την Γαλλία, την Αυστρία και τη Λετονία. Είναι γνωστό ότι στο Δικαστήριο ΕΚ δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες χώρες αλλά η απόφαση παίρνεται με βάση τα νομικά επιχειρήματα. Η ελληνική προσπάθεια (ΠΦΣ Παρατηρήσεις για τις C-171/07 C-172/07 και C531/06 Επιτροπή κατά Ιταλίας) εξόπλισε το κοινό οπλοστάσιο των χωρών με σημαντικές σκέψεις και μάλιστα οι εκφάνσεις της ελληνικής γραμμής υπεράσπισης έγιναν παραδεκτές και αποτυπώθηκαν στο σκεπτικό των αποφάσεων. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τους Έλληνες φαρμακοποιούς η συμβολή των παρακάτω προτάσεων όπως έγιναν παραδεκτές για την λήψη απόφασης και την διατύπωση του σκεπτικού.

Οι παρατηρήσεις «Οι κίνδυνοι που θα προέκυπταν για τη δημόσια υγεία ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που η ευθύνη της λειτουργίας ανατίθεται σε (μισθωτούς) φαρμακοποιούς. Πράγματι ο φαρμακοποιός θα όφειλε ως εκ της θέσεως του ως μισθωτού να ακολουθεί τις οδηγίες και τις επιλογές του ιδιοκτήτη επιχειρηματία….» και «Σε περίπτωση που ο φαρμακοποιός είναι υπάλληλος μιας εταιρίας ή αλυσίδας εταιριών είναι ευχερές να επηρεαστεί η κρίση του και να εξαναγκασθεί να προωθήσει κατά προτεραιότητα ή αποκλειστικά φαρμακευτικά προϊόντα με γνώμονα όχι το συμφέρον του ασθενούς αλλά όπως θα του υπαγόρευσε ο εργοδότης του» έγιναν παραδεκτές από το σκεπτικό της 531/06 στην παράγραφο 64. Επιπλέον η παράγραφος 58 περί των προϋποθέσεων στον τρόπο διάθεσης φαρμάκων παραδέχεται επί λέξει και στο σύνολο της την αντίστοιχη παρατήρηση του ΠΦΣ. Η παρατήρηση «Αντίθετα η αναγνώριση της δυνατότητας πώλησης φαρμάκων από επενδυτές επιχειρηματίες θα δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία αφού θα ενέτασσε το σύστημα διάθεσης φαρμάκων στην ελεύθερη αγορά και θα το καθιστούσε έρμαιο στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού οπού προέχει ο σκοπός της μεγιστοποίησης του κέρδους» αποτυπώνεται στην 531/06 στην παράγραφο 63 «Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του περιθωρίου εκτιμήσεως που διαθέτουν και το οποίο αναφέρθηκε στη σκέψη 36 της παρούσας αποφάσεως, μπορούν να θεωρήσουν ότι η εκμετάλλευση φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς, σε αντίθεση προς την εκμετάλλευση φαρμακείων από φαρμακοποιούς, ενδέχεται να αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ειδικότερα για την ασφάλεια και την ποιότητα της λιανικής διανομής των φαρμάκων, δεδομένου ότι η επίτευξη κέρδους στο πλαίσιο αυτής της εκμεταλλεύσεως δεν αντισταθμίζεται από στοιχεία όπως εκείνα που αναφέρθηκαν στη σκέψη 61 της παρούσας αποφάσεως και τα οποία χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα των φαρμακοποιού» ενώ και η άποψη «επισημαίνεται ακόμα ότι η πειθαρχική ευθύνη του φαρμακοποιού ως ιδιώτη είναι πολύ εντονότερη από την τυχόν ευθύνη εταιρίας φαρμακείων» έγινε δεκτή στην παράγραφο 84 «ένα κράτος μέλος μπορεί να κρίνει ότι υφίσταται κίνδυνος παραβάσεως, στην πράξη, των νομοθετικών διατάξεων που σκοπούν στη διασφάλιση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των φαρμακοποιών, δεδομένου ότι το συμφέρον των μη φαρμακοποιών για την επίτευξη κέρδους δεν μετριάζεται κατά τρόπο ανάλογο προς το συμφέρον των ανεξάρτητων φαρμακοποιών»

Κουτέπας Γεώργιος
Φαρμακοποιός
Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Βιβλιογραφία
1. ΠΦΣ Παρατηρήσεις για τις C-171/07 C-172/07 και C-531/06 Επιτροπή κατά Ιταλίας. Καραγεωργίου Δημήτρης - Ειδ. Γραμματέας ΠΦΣ, Παπακωνσταντίνου Απόστολος Δρ.Ν – Δικηγόρος.

2. C-531/06 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας Προτάσεις Yves Bot Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΚ

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=arlG7M24JLuQ (15/04/2009)

4. C-531/06 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Eυρ. Kοιν. (τμήμα μείζονος συνθέσεως)

5. C-171/07 και C-172/07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Eυρ. Kοιν. (τμήμα μείζονος συνθέσεως)

6. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aQzjC7i6b89k (20/05/2009)

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Απαραίτητη η ένδειξη «στερούμεθα» από το φαρμακείο του ΙΚΑ για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους


ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3457/06 ».ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Έγγραφό μας με αριθμ.πρωτ.Γ55/694/6-5-09.2.Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ.44700/2-4-09.Σε συνέχεια του σχετικού (1) εγγράφου μας, σας κοινοποιούμε την σχετική (2) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ.44700/2-4-09 σχετικά με την υποχρέωση του ΟΠΑΔ και των ασφαλιστικών οργανισμών να εξοφλούν συνταγές που περιέχουν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ανεξαρτήτως αν αυτά περιλαμβάνονται στη Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/γ.π.151509/08, χωρίς να είναι υποχρεωτική πλέον η αναγραφή εκ μέρους του φαρμακείου του κρατικού νοσοκομείου της ένδειξης «στερούμεθα».Διευκρινίζουμε ότι, όσον αφορά τα φάρμακα ειδικά που διαθέτει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τα φαρμακεία του, σύμφωνα με τα Γενικά έγγραφά μας Γ55/625/16-5-08, Γ55/630/10-7-08 και Γ55/657/3-11-08 τα οποία και συνεχίζουν να ισχύουν, για να εκτελεστούν σε Ιδιωτικό φαρμακείο θα πρέπει στην σχετική συνταγή να υπάρχει η ένδειξη «στερούμεθα» από το αντίστοιχο φαρμακείο του Ιδρύματος που έχει οριστεί να διαθέτει το φάρμακο.
ΜΠΡΑΒΟ ΘΟΔΩΡΗ ΝΤΥΣΕ ΜΕ ΠΛΕΡΕΖΕΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ "ΤΑΠΑΙΡΝΟΓΛΟΥ"

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ DESFERAL26.05.09
Με την αρ. 11/06 εγκύκλιο του ΟΑΕΕ έχει ορισθεί ότι η χορήγηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος “ DESFERAL ” το οποίο περιλαμβανόταν στα φάρμακα της αρ.7/οικ.809/99 Υ.Α. που εχορηγούντο από τα Κρατικά Νοσοκομεία - γίνεται με συνταγή που εκδίδεται είτε από θεραπευτή ιατρό του Οργανισμού, είτε από τον θεράποντα ιατρό του Νοσοκομείου όπου μεταγγίζεται ο ασθενής - ασφαλισμένος , η συνταγή θεωρείται από τον ελεγκτή ιατρό και η προμήθεια του σκευάσματος γίνεται από το φαρμακείο του Κρατικού Νοσοκομείου που μεταγγίζεται ο ασφαλισμένος.Με την αρ.38/2009 εγκύκλιο σας ενημερώσαμε ότι με την αρ.ΔΥΓ3α/ΓΠ151509/19-12-08 κοινή Υ. Α. καθορίστηκαν εκ νέου τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που οι ασφαλισμένοι προμηθεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία, των Κρατικών Νοσοκομείων ή τα ιδιωτικά φαρμακεία .Επειδή στην ανωτέρω Υ.Α. δεν περιλαμβάνεται το φάρμακο “ DESFERAL ”,σας ενημερώνουμε ότι η προμήθεια του φαρμάκου αυτού δεν θα γίνεται πλέον από τα Κρατικά Νοσοκομεία αλλά από τα ιδιωτικά φαρμακεία άνευ συμμετοχής του ασφαλισμένου, ύστερα από συνταγή που θα εκδίδεται από θεραπευτή ιατρό του Οργανισμού.Σημειώνεται, ότι εάν το φάρμακο αυτό έχει ήδη χορηγηθεί από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων με το προγενέστερο καθεστώς, θα εξοφληθούν οι δαπάνες αυτές από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Τρίτο κρούσμα της γρίπης στην Ελλάδα


Το τρίτο κρούσμα της νέας γρίπης στη χώρα επιβεβαιώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Πρόκειται για έναν Έλληνα 21 ετών ο οποίος νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και είναι συμφοιτητής του νεαρού, που νοσηλεύεται με τον ιο Α στο Σισμανόγλειο. Η κατάσταση της υγείας του 21χρονου φοιτητή που προσβλήθηκε από τον ιό της νέας γρίπης και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ είναι άριστη, όπως δήλωσε ο διευθυντής της Α' Παθολογικής κλινικής και της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου Παύλος Νικολαΐδης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ιχνηλατηθεί τα άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί του, ενώ υπό επιτήρηση θα είναι στο σπίτι, για επτά μέρες, τα μέλη της οικογενείας του. Ένα ακόμη ύποπτο περιστατικό που εξέτασαν οι γιατροί στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης δεν είχε τελικά προσληφθεί από τον ιό Η1Ν1.
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος σήμερα το πρωί, προήδρευσε σε σύσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, της Επιτροπής Παρακολούθησης της Νέας Γρίπης. Ο ίδιος τόνισε πως όλες οι υπηρεσίες υγείας της χώρας είναι σε επιφυλακή.
Ο υπουργός Υγείας έχει επισημάνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τους οικείους των ασθενών, καθώς και για τα άτομα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή, που βρίσκονται υπό καθεστώς ιχνηλάτησης και διαβεβαιώνει ότι "δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τους πολίτες και τους επισκέπτες της χώρας μας". "Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις πανικός. Έχουμε τη γνώση και την εμπειρία, οι επιστήμονές μας είναι καταρτισμένοι και οι μηχανισμοί μας σε ετοιμότητα. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι να πάνε όλα καλά", καταλήγει η ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλο.

Αυτή η ανάρτηση είναι παρμένη από τα ΝΕΑ . Άλλη ανάρτηση με θέμα 4ό ή 5ο κρούσμα δεν θα αναρτηθεί γιατί δεν είναι πλέον είδηση.

Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Δεύτερο κρούσμα της γρίπης Α στην Ελλάδα
Καθησυχαστικές οι ιατρικές αρχές, δηλώνουν ότι όλα προχωρούν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.
\

Δεύτερο κρούσμα του ιού της νέας γρίπης στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε σήμερα, Τρίτη, από το Ινστιτούτο Παστέρ.Πρόκειται για Έλληνα υπήκοο 21 ετών, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο και διακομίζεται στο Σισμανόγλειο.
Νωρίτερα, σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τονίζεται ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και δεν υφίσταται κίνδυνος για πολίτες και επισκέπτες της χώρας μας.
Δήλωση Δημήτρη Αβραμόπουλου
«Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε, ότι ανιχνεύθηκε και δεύτερο κρούσμα στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και είμαι βέβαιος, ότι όλα θα πάνε καλά», δήλωσε απόψε ο υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπουλος για το νέο περιστατικό με τη γρίπη Η1Ν1.
Ο κ. Αβραμόπουλος εξήγησε ότι ο 21χρονος εντοπίστηκε έγκαιρα και πως «έχουν αναλάβει πλέον οι Ειδικές μας Υπηρεσίες την υπόθεση. Πρέπει να είμαστε σίγουροι, ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις πανικός. Έχουμε τη γνώση και την εμπειρία, οι επιστήμονές μας είναι καταρτισμένοι και οι μηχανισμοί μας σε ετοιμότητα. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι να πάνε όλα καλά».
Αύριο το πρωί στις 11:00 ο υπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψης, που έχει συγκαλέσει στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, της Επιτροπής Παρακολούθησης της Νέας Γρίπης.
«Το Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ επιβεβαίωσε σήμερα την ύπαρξη δεύτερου κρούσματος από τον ιό της νέας γρίπης Η1Ν1. Πρόκειται για Έλληνα υπήκοο 21 ετών, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο. Βρίσκεται στην κατοικία του όπου και θα ακολουθηθεί η θεραπεία σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τους οικείους και για τα άτομα με τα οποία έχει έρθει σε επαφή, που βρίσκονται υπό καθεστώς ιχνηλάτησης. Ουδείς κίνδυνος υφίσταται για τους πολίτες και τους επισκέπτες της χώρας μας. Υπενθυμίζουμε την ανάγκη τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής καθώς και τις έγκαιρης ενημέρωσης των αρχών ή γιατρού σε περίπτωση που κάποιος πολίτης παρουσιάζει συμπτώματα δυνατού κρυολογήματος ή γρίπης σε συνδυασμό με πυρετό. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας σε συνεννόηση με το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΕΚΕΠΥ.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ert.gr

Ηλιος και δερματικές βλάβες
Λαμπίρης Θάνος, PhD, Δερματολόγος - Δερματοχειρουργός
Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και προκαρκινικών βλαβών του δέρματος αυξάνει συνεχώς στις δυτικές χώρες. Οι επιταγές της μόδας, η ευκολία έκθεσης στον ήλιο και η αύξηση του χρόνου επιβίωσης συνιστούν μερικούς από τους λόγους του προβλήματος.
Παρότι τελευταία σημειώνεται πρόοδος στην ηλιοπροστασία, οι βλάβες που προκλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια είναι δύσκολα αναστρέψιμες.
Η προδιάθεση για πρόκληση βλάβης από την ηλιακή ακτινοβολία εξαρτάται από:
· Τον τύπο δέρματος
· Τη συνολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία
· Την ηλικία του ατόμου
· Την έκταση του δέρματος που έχει εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία
Ηλιακό έγκαυμα
Το πρώτο οξύ σύμπτωμα της βλάβης από τον ήλιο είναι το ηλιακό έγκαυμα .Μπορεί να συμβεί για πρώτη φορά στην παιδική ηλικία και ακολουθείται από την εμφάνιση εφηλίδων (φακίδων). Προκαλείται κυρίως από την υπεριώδη ακτινοβολία τύπου Β (UVB, 290 – 320 nm) και εμφανίζεται αρχικά με απολέπιση και έντονο ή και επώδυνο ερύθημα (κοκκινίλα) και μερικές φορές οίδημα και πομφόλυγες.
ΤΥΠΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Τύπος Ι
Πάντοτε έγκαυμα , ποτέ μαύρισμα
Τύπος ΙΙ
Πάντοτε έγκαυμα , μερικές φορές μαύρισμα
Τύπος ΙΙΙ
Μερικές φορές έγκαυμα , πάντοτε μαύρισμα
Τύπος ΙV
Ποτέ έγκαυμα , πάντοτε μαύρισμα
Τύπος V
Νέγροι
Aκτινική υπερκεράτωση
Πρόκειται για προκαρκινωματώδη κατάσταση που εμφανίζεται σε ηλιοεκτεθειμένο δέρμα. Αρχίζει σαν μια πολύ μικρή περιοχή με κοκκινίλα με σαφή όρια και εξελίσσεται με ανώμαλη όψη και προσκολλημένα λέπια που αναιρούνται με δυσκολία. Πολύ επιρρεπές είναι το δέρμα της κεφαλής άνδρα που είναι φαλακρός, το πρόσωπο, τα αυτιά, τα χέρια, οι βραχίονες κ.λ.π. Βαθμιαία παχύνεται και μπορεί να εξελιχθεί σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.
Η θεραπευτικά αντιμετώπιση γίνεται με υγρό άζωτο (κρυοθεραπεία), χειρουργική αφαίρεση και τοπική θεραπεία με κρέμες.
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (επιθηλίωμα)
Είναι κακοήθης όγκος, που προέρχεται από τα κερατινοκύτταρα και μπορεί να μεθίσταται. Είναι επικίνδυνος όγκος, γιατί αφού προκαλέσει δερματική διήθηση μπορεί να μεθίσταται στους λεμφαδένες και τα εσωτερικά όργανα. Εμφανίζεται σαν μία πάχυνση του δέρματος που εξελίσσεται σε πλάκα ή οζίδιο, ενώ με το χρόνο η επιφάνειά του μπορεί να μετατραπεί σε έλκος. Συνήθως εμφανίζεται σε ηλιοεκτεθιμένες περιοχές.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από την περιοχή της βλάβης και είναι κατεξοχήν η πλήρης χειρουργική αφαίρεση.
Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (επιθηλίωμα)
Είναι ο πιο συχνός κακοήθης όγκος του δέρματος. Είναι περισσότερο συχνός στους τύπους δέρματος Ι , ΙΙ και σχετίζεται με την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία αλλά και με τη γήρανση του δέρματος. Παρουσιάζεται συχνότερα στο πρόσωπο και αρχίζει σαν ένα μικρό οζίδιο που μεγαλώνει και είναι δυνατόν να ελκούται κεντρικά και κάποτε μοιάζει με κύστη. Είναι δυνατόν να αιμορραγεί και αν και ανώδυνο ποτέ δεν υποχωρεί τελείως. Έχει χρώμα κόκκινο ή λευκό και συμβαίνει πιο συχνά σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας αλλά συναντάται και σε νεώτερους, άνω των 35 ετών. Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση, ακτινοθεραπεία, κρυοθεραπεία και τοπική θεραπεία με κυτταροτοξικούς παράγοντες.
Κακόηθες μελάνωμα
Πρόκειται για δυνητικά μοιραίο δερματικό καρκίνωμα που προέρχεται από τα μελανινοκύτταρα, πιθανόν σαν αποτέλεσμα της υπερδιέγερσής τους από την υπεριώδη ακτινοβολία που μπορεί να μεθίσταται δια μέσου των λεμφαγγείων και της αιματικής κυκλοφορίας. Αν και οι ακτινικές υπερκερατώσεις, τα βασικοκυτταρικά και ακανθοκυτταρικά καρκινώματα εμφανίζονται σε άτομα που περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα στο ύπαιθρο και τον ήλιο, το επιφανειακά επεκτεινόμενο και το οζώδες κακόηθες μελάνωμα εμφανίζονται συχνότερα σε άτομα που εργάζονται σε κλειστούς χώρους.
Η έντονη και περιστασιακή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και όχι η χρόνια έκθεση είναι σημαντικότερη για τη νόσο.Το κακόηθες μελάνωμα εμφανίζεται συχνότερα στις δεκαετίες 20 – 30 και 30 – 40. Μπορεί να παρουσιαστεί είτε σαν μία επίπεδη μελαγχρωματική βλάβη που βαθμιαία αυξάνει (τύπος κακοήθους φακής και επιφανειακά επεκτεινόμενο) είτε σαν ερυθρόφαιο ή μαύρο οζίδιο που μπορεί να αιμορραγεί και να ελκωθεί.
Η χειρουργική εξαίρεση αποτελεί τη μόνη επιτυχή θεραπεία του μελανώματος. Στη φάση της οριζόντιας επέκτασης η βλάβη συνήθως αφαιρείται ολικά εύκολα, ενώ εάν ο όγκος βρίσκεται στη φάση της κάθετης διείσδυσης τότε η χειρουργική επέμβαση είναι πιο επιθετική, με ευρεία αφαίρεση του όγκου και τοποθέτηση μοσχεύματος. Ο σημαντικότερος παράγοντας στην αντιμετώπιση του κακόηθους μελανώματος είναι η ενημέρωση γύρω από τους κινδύνους της υπεριώδους ακτινοβολίας και των ηλιακών εγκαυμάτων, όπως επίσης και η αναγνώριση πρώιμων κλινικών σημείων του όγκου που υποσημαίνουν κακοήθεια.
Στοιχεία ενδεικτικά κακοήθους μελανώματος
Ύποπτα Σημεία
· Αύξηση ανάπτυξης
· Αλλαγή στο χρώμα, ειδικότερα πιο μελανό
· Αλλαγή στο σχήμα
· Μερικές φορές κνησμός και αιμορραγία.
Ύποπτα Χαρακτηριστικά
· Μέγεθος μεγαλύτερο του 0.5cm
· Ανομοιογενής κατανομή χρώματος
· Ανώμαλο περίγραμμα
· Σχηματισμός οζιδίου μελανού χρώματος.
Τα πιο σημαντικά στοιχεία για την πρόληψη της εξέλιξης κακοήθους δερματικής νόσου είναι η ενημέρωση του κοινού για τις ύποπτες δερματικές βλάβες και η έγκαιρη διάγνωση από τον δερματολόγο. Οι ασθενείς που παρουσίασαν μία κακοήθη δερματοπάθεια θα πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά από δερματολόγο που μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη πρώιμων εκδηλώσεων της νόσου και να τις αντιμετωπίσει κατάλληλα.
Γενικά, η ασφαλέστερη θεραπευτικά αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος περιλαμβάνει τη ριζική αφαίρεση του όγκου από τον δερματοχειρουργό. Επίσης πολύ σημαντική είναι η φωτοπροστασία με τη χρήση ειδικών αντιηλιακών που μπορεί να προλαμβάνουν μελλοντική εμφάνιση παρόμοιου τύπου βλάβης.

Κυριακή, 24 Μαΐου 2009

8 απαντήσεις στο «σταυρόλεξο» του AMKA


Mια νέα «ταυτότητα» για την εργασία, την ασφάλιση και τις παροχές που δίνουν τα ασφαλιστικά ταμεία -τον Aριθμό Mητρώου Kοινωνικής Aσφάλισης- καλούνται να αποκτήσουν, όχι υποχρεωτικά έως την 1η Iουλίου, (πήρε παράταση μέχρι την 1/10/2009) αλλά, πάντως στην πρώτη συναλλαγή τους με τα Tαμεία όλοι οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι.
Mε αυτή την επίσημη ανακοίνωση, η ηγεσία του υπουργείου Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας επιχείρησε να... αποσυμφορήσει τα KEΠ, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και την ιστοσελίδα (amka.gr), όπου μαζικά κατέφυγαν οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι για να απογραφούν και να αποκτήσουν τον AMKA... Kαι αυτό, στο πλαίσιο της επιχείρησης δημιουργίας -και στη χώρα μας- ενός Eθνικού Mητρώου με τα δεδομένα όλων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που, προοπτικά, θα αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής (μέσα από διασταυρώσεις στοιχείων της εφορίας κ.ά.), τη μείωση των δαπανών υγείας (αφού θα εντοπίζονται οι δαπάνες κάθε ατόμου χωριστά) και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας (όταν αποκτήσουν μηχανογράφηση και τα Tαμεία).
1. Tι είναι ο AMKA; O AMKA αντικαθιστά τον Aριθμό Mητρώου που μέχρι σήμερα χορηγούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία στους ασφαλιζόμενους και στους συνταξιούχους. Eίναι ένας αριθμός που συνοδεύει το ονοματεπώνυμο και περιλαμβάνει την ημερομηνία γέννησης και τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο κάθε πολίτης.
2. Γιατί καλούνται οι όλοι να τον αποκτήσουν; O AMKA, τυπικά, έχει αυτοδίκαια αποδοθεί, με βάση τα στοιχεία των Tαμείων, σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων και συνταξιούχων (πάνω από 7 εκατομμύρια υποστηρίζει το υπουργείο). H έλλειψη μηχανογράφησης στα Tαμεία, ωστόσο, δεν παρέχει καμία αξιοπιστία ούτε και εγγυάται την επιτυχία του σχετικού έργου.
3. Γιατί είναι απαραίτητος; O AMKA θα είναι υποχρεωτικός από την 1η Iουλίου ( 1η Οκτωβρίου) και μετά για όλες τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (συνταγογραφήσεις, είσπραξη επιδομάτων από τα ταμεία κ.ά.). Θα χρειάζεται, ακόμη, για την ασφάλιση και την απονομή σύνταξης.
4. Ποιοι πρέπει να έχουν AMKA; Oλοι, συμπεριλαμβανομένων και των προστατευόμενων ανήλικων μελών της οικογένειας. AMKA υποχρεούνται να έχουν και οι ξένοι υπήκοοι που ζουν και εργάζονται στην Eλλάδα.
5. Πώς θα ξέρω ότι έχω AMKA; Mέσω του δικτυακού τόπου amka.gr. όπου ζητούνται τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός, ημερομηνία γέννησης και σε ορισμένες περιπτώσεις και το A.Φ.M.). Mέσω του ταχυδρομείου, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι θα λάβουν την κάρτα κοινωνικής ασφάλισης με τον προσωπικό τους AMKA, έτσι όπως έχει τυπωθεί από τα αρχεία και με την ευθύνη των Tαμείων.
6. Πώς μπορώ να τον αποκτήσω; Aν ο πολίτης διαπιστώσει ότι δεν διαθέτει AMKA θα πρέπει να προσφύγει στα KEΠ ή στα γραφεία AMKA των ασφαλιστικών ταμείων. Tο πενταψήφιο 11131 δίνει πληροφορίες μόνο για τις διαδικασίες απόδοσης του AMKA.
7. Tι δικαιολογητικά χρειάζονται; Για τους Eλληνες υπηκόους, το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικής στρατιωτικής ταυτότητας και για τα ανήλικα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για τους ξένους υπηκόους, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στα ελληνικά αν δεν υπάρχουν ταυτότητα ή διαβατήριο) και ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα ανήλικα.
8. Πώς διορθώνονται τα λάθη; Mόνο μέσω των KEΠ και των γραφείων AMKA που λειτουργούν στα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να διορθωθούν τα λάθη που μπορεί να υπάρχουν στην κάρτα κοινωνικής ασφάλισης με τον AMKA.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟΝ αμκα ΤΟΥΣΑναζήτηση Α.Μ.Κ.Α. στο Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων (Ε.Μ.Α.Ε.Σ.):

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ):
ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ):
* Επώνυμο:
* Όνομα:
* Όνομα Πατέρα:
* Όνομα Μητέρας:

* Ημ/νία Γέννησης:
/ /
Μπαίνουμε με το http://www.amka.gr/ και μετά επιλέγουμε από τις πληροφορίες το έχω ΑΜΚΑ. Πατώντας enter θα βγουν τα παραπάνω πεδία τα οποία συμπληρώνουμε και επιλέγοντας αναζήτηση βρίσκουμε το ΑΜΚΑ του φυσικού προσώπου που δώσαμε τα στοιχεία . Μετά εκτυπώνουμε και δίνουμε στον πελάτη μας. Μην απογοητευτείτε αν κάποιες φορές δεν βρίσκετε αποτέλεσμα.
Aν διαπιστωθει ότι ο πολίτης, δεν διαθέτει AMKA θα πρέπει να προσφύγει στα KEΠ ή στα γραφεία AMKA των ασφαλιστικών ταμείων. Tο πενταψήφιο 11131 δίνει πληροφορίες μόνο για τις διαδικασίες απόδοσης του AMKA.

Είναι γνωστό ότι πολλές φορές ότι οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί βουλώνουν αρκετές τρύπες του συστήματος ΄κοινωνικής ασφάλισης .Η ευρεση του ΑΜΚΑ των πελατών μας από το PC του φαρμακείου είναι ακόμη μία ευκαιρία.!!!

01-06-2009 ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΛΙΒΙΝΟΥ


Για την Αμαλία New: amaliasday.blogspot.com


για να μάθεις περισότερα βαλε στο google amalia kalyvinou και μετά επέλεξε malpractice.
Επίσης δες και στο: www.katerinaanteportas.blogspot.com καθώς και πάνω από 3000 σχετικές αναρτήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΟΦ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ GEΝΟTONORM


Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας Sandoz, διακινείται στην Ευρώπη μέσω Internet το πλαστό φαρμακευτικό προϊόν Genotonorm, με λογότυπο της εταιρείας Sandoz. Το γνήσιο προϊόν παράγεται από την εταιρεία Pfizer και περιέχει σωματοτροπίνη (ανθρώπινη αυξητική ορμόνη - hGH), ενώ το πλαστό φέρεται να περιέχει συνδυασμό σωματοτροπίνης και ινσουλινοειδή αυξητικό παράγοντα 1 (IGF-1).Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους προϊόν με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.Επισημαίνουμε και πάλι ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ μέσω Internet μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Στα μέσα Ιουλίου αναμένεται το εμβόλιο για την γρίπη Α

Η γρίπη Α και οι τρόποι περιορισμού της εξάπλωσης του ιού Η1Ν1 κυριαρχούν στην 62η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Γενεύη. Ζητούμενο είναι η παρασκευή εμβολίου για να αποφευχθούν τα χειρότερα.αγώνας δρόμου γιατη
παρασκευή εμβολίου


Στη Γενεύη συνεχίζονται οι εργασίες της 62ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με την καταπολέμηση της γρίπης Α να επισκιάζει όλα τα άλλα ζητήματα που είχαν προγραμματίσει να συζητήσουν τα 193 κράτη-μέλη του διεθνούς οργανισμού.
Από τη συνέλευση προκύπτουν μέχρι αυτή την ώρα δύο τινά: Πρώτον, ότι η παρασκευή εμβολίου κατά τη γρίπης Α θα καθυστερήσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου ανατρέποντας τις προβλέψεις που έκαναν λόγο για παραγωγή μέχρι τα τέλη Μαΐου.
Και δεύτερον ότι φαρμακοβιομηχανίες δίνουν επιτέλους το πράσινο φως για την διάθεση αντιγριπικών σε χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου είτε σε χαμηλές τιμές, είτε δωρεάν.


74 οι νεκροί από το ιό Η1Ν1

Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρουν ότι 8.800 άνθρωποι σε 40 χώρες έχουν προσβληθεί από τον ιό της γρίπης Α, ενώ 74 έχουν χάσει αποδεδειγμένα τη ζωή τους. Τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην γενική συνέλευση ευελπιστούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών την Παρασκευή θα έχουν εκπονήσει κοινή στρατηγική για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Η Γερμανίδα υπουργός Υγείας Ούλα Σμιτ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη μετά τη συνάντηση που είχε με τους ομολόγους της από την ομάδα των 7 ισχυρότερων κρατών και του Μεξικού στο περιθώριο της συνέλευσης: «Δεν βρίσκομαι σε κατάσταση πανικού. Πιστεύω ωστόσο ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εκείνων που προσβάλλονται από ιό, καθώς και στην μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο».

πειράματα με "κοκτέηλ" ιών σε
εργαστήριο


Συμβάλλουν οι φαρμακοβιομηχανίες


Στην ομιλία του ενώπιον της γενικής συνέλευσης ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ΗΕ Μπαν Κι Μουν απηύθυνε έκκληση στις 193 χώρες-μέλη τόνισε ότι η απάντηση στην κρίση θα πρέπει να είναι η παγκόσμια αλληλεγγύη, ζητώντας από τις πλούσιες χώρες να διευκολύνουν στις φτωχιές χώρες του πλανήτη την πρόσβαση σε αντιγριπικά. Μέχρι αυτή την ώρα 30 φαρμακοβιομηχανίες δεσμεύθηκαν έναντι του γγ να βοηθήσουν τις χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου στην προσπάθειά τους να περιορίσουν όσο το δυνατόν τα κρούσματα.


Δεν μιλάμε -ακόμα- για πανδημία

Παρά την κρίσιμη κατάσταση στην αντιμετώπιση της γρίπης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν προτίθεται να ανεβάσει το επίπεδο συναγερμού. Η γενική διευθύντρια του διεθνούς οργανισμού Μάργκαρετ Τσαν τόνισε σε ομιλία της ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμα για πανδημία, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο: «Παραμένουμε στο επίπεδο 5. Ο ιός φαίνεται να μας δίνει περίοδο χάρητος, όμως δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει. Κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει αν αυτή είναι η ηρεμία πριν από την καταιγίδα».Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ: influenza virusΔομή του ιού της γρίπης.
Η μορφολογία του ιού ινφλουέντζα που προκαλεί την γρίπη χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ενός περιβλήματος λιπιδικής φύσης, του φακέλου του ιού, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει RNA και οι Μ πρωτεΐνες που συμβάλλουν στην διαδικασία αντιγραφής. Τα σημαντικότερα όμως δομικά στοιχεία του ιού, από βιολογικής και λειτουργικής πλευράς, είναι οι εξωτερικές πρωτεΐνες, η ραβδόμορφη αιμαγλουτινίνη και η μυκητοειδούς μορφής νευραμινιδάση. Ιδιαίτερα η νευραμινιδάση, η οποία είναι ένζυμο και για αυτό χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενεργού κέντρου ,έχει ζωτικής σημασίας βιολογικό ρόλο στην διάδοση του ιού και συνεπώς στην έκφραση της λοιμογονικότητάς του.


Απεικόνιση του ιού της γρίπης καθώς μολύνει ένα κύτταρο-ξενιστή. Καθώς ο ιός εισέρχεται στο κύτταρο, ένα από τα οκτώ σκέλη RNA μετατρέπεται σε DNA και ενώνεται με το DNA του ξενιστή. Αυτή η διαδικασία παράγει νέα συστατικά που θα βγουν από το κύτταρο για να μολύνουν τα γειτονικά κύτταρα.
Ανταλλαγή γονιδίων ιών γρίπης. Απεικόνιση (πραγματικό έργο τέχνης μέσω υπολογιστή) του συνδυασμού δύο υποκατηγοριών του ιού γρίπης που καταλήγει στο να διαμορφωθεί ένα νέο στέλεχος. Η γρίπη ανήκει στην κατηγορία orthomyxovirus ιών RNA (ριβονουκλεϊκά οξέα). Οι ιοί χρησιμοποιούν το μηχανισμό ενός κυττάρου-ξενιστή (στην εικόνα αριστερά ) για να αντιγράψουν τα γονιδιώματά τους.

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.
Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε , ότι σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που συνεδρίασε στις 19/5/2009 , δικαιολογούνται πλήρως οι διατάξεις που αφορούν την οριοθέτηση του Φαρμακευτικού Επαγγέλματος , όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Φαρμακείων.(Βλέπε προηγούμενη είδηση).
Η γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όσον αφορά τα πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια, εναπόκειται στο κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει.
Τα επιχειρήματα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ως πρώτου μάρτυρα υπερασπίσεως της Ιταλίας, Γερμανίας και Ισπανίας, που βρέθηκαν κατηγορούμενες από την Επιτροπή, έγιναν εξ΄ολοκλήρου δεκτά .
Πρόκειται για μια πρώτη μεγάλη νίκη σ΄έναν μακρύ και δύσκολο αγώνα για την υπεράσπιση του επαγγέλματος μας.


Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔΗΜ. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε: 20/05/2009

Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ CELESIO


« ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ
Ο νομος που επιτρεπει την λειτουργια φαρμακειων μονο σε φαρμακοποιους επιβεβαιωθηκε εξ ολοκληρου απο το ευρωπαικο δικαστηριο σημερα το πρωι κατι που αναμενοταν με μεγαλη αγωνια .Το ευρωπαικο δικαστηριο αποδεχτηκε σημερα το πρωι την προταση του εισαγγελεα Yves Bot ,που απο το φθινοπωρο στην αγορευση του ειχε εκφρασει αυτη τη θεση .Συμφωνα με την αποφαση του δικαστηριου :το καθε κρατος-μελος πρεπει να εχει το δικαιωμα να ρυθμίσει την εγχωρια αγορα του αναλογα με τις αναγκες της
ασ φ α λ ο υ ς εξυπηρετησης των κατοικων του με φαρμακα . Και ο φαρμακοποιος εχει σαν στοχο την κερδοφορια αλλα ταυτοχρονα υπαρχει και η επαγγελματικη και η επιστημονικη διασταση , γιατι σε περιπτωση παραβασης του νομου εχει οχι μονο οικονομικη ζημια αλλα ρισκαρει και την επαγγελματικη του υπαρξη ,κατι που δεν ισχυει βεβαια για τους φαρμακοποιυς -υπαλληλουςΗ CELESIO ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Η celesio απο την Στουτγαρδη μεσω της θυγατρικης της Dog Morris σχεδιαζε την δημιουργια αλυσιδων στην γερμανικη αγορα ,τωρα 'θαβει ' τα σχεδια της . Κατοπιν δηλωσης του προεδρου της Fritz Oesterle στο μελλον θα περιοριστει στην εξυπηρετηση των φαρμακοποιων -oto kreasonde -απο φαρμακα μεχρι software ,marketing και ειδη διαφημησης»

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑ ΚΑΙ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ


ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

TO PARAPANV KEIMENO ME TO ΕΣΤΕΙΛΕ ME Ε-ΜΑΙL ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Φ.Σ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ E-MAIL KAI ΘΑ ΤΗΝ ΛΑΒΟΥΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα γρίπης στην ΕλλάδαΕπιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα του ιού της νέας γρίπης στη χώρα μας. Πρόκειται για Έλληνα υπήκοο που επέστρεψε στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Ο νεαρός εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα και μετέβη στο Σισμανόγλειο για τις πρώτες εξετάσεις, οι οποίες ήταν θετικές. Σε έκτακτη συνέντευξή του ο υφυπουργός Υγείας Γιώργος Παπαγεωργίου ανέφερε ότι ο δεύτερος έλεγχος του Ινστιτούτου Παστέρ επαλήθευσε το κρούσμα.Νωρίτερα, από τη Γενεύη, όπου διεξάγεται η 62η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος διαβεβαίωνε ότι έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, υπογραμμίζοντας ότι το ύποπτο περιστατικό βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο και προστασία και ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος για τη δημόσια υγεία.Ο Υπουργός Υγείας επιστρέφει εκτάκτως το βράδυ της Δευτέρας στην Αθήνα."Ήπιο περιστατικό"Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Γιώργος Παπαγεωργίου οι εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν το πρωί στο Σισμανόγλειο όπως και αυτές που έγιναν αργά το απόγευμα στο Ινστιτούτου Παστέρ έδειξαν ότι ο νεαρός έχει μολυνθεί από το νέο ιό της γρίπης. Ο υφυπουργός ωστόσο χαρακτήρισε το περιστατικό "ήπιο" και τόνισε ότι δε συντρέχει λόγος ανησυχίας για το σύνολο των πολιτών.Ο ίδιος ανέφερε στους λοιμωξιολόγους του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ότι το Σάββατο έλαβε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το ενημερωτικό έντυπο το οποίο διανέμεται προκειμένου να γνωρίζουν οι επιβάτες που έρχονται από χώρες όπου υπάρχουν κρούσματα το πώς θα ενεργούν αν οι ίδιοι παρουσιάσουν τα συμπτώματα της νέας γρίπης. Ο 19χρονος εκδήλωσε χθες τα συμπτώματα, σήμερα το πρωί επισκέφθηκε ως εξωτερικός ασθενής το Σισμανόγλειο και αφού επιβεβαιώθηκε ότι πάσχει από τη νέα γρίπη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο. Θα νοσηλευθεί για 7 μέρες σε θάλαμο αρνητικής πίεσης προκειμένου να μην υπάρξει διασπορά του ιού. Θα γίνει η λεγόμενη ιχνηλάτηση προκειμένου να εντοπιστούν όσοι τα τελευταία 24ωρα ήρθαν σε επαφή μαζί του για να τους χορηγηθούν αν αυτό κριθεί αναγκαίο αντιικά φάρμακαΔ. Αβραμόπουλος: "Ουδείς φόβος για τη δημόσια υγεία"Από τη Γενεύη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος - πριν από την επίσημη ταυτοποίηση του περιστατικού από το δεύτερο έλεγχο που διεξήχθη στο ινστιτούτο Παστέρ- προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:«Ευρισκόμενος στη Γενεύη, στη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενημερώθηκα πριν από λίγα λεπτά από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ότι στο Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ εξετάζεται αυτή τη στιγμή και αναμένεται να επαληθευτεί με το δεύτερο έλεγχο, ο εντοπισμός στη χώρα μας του πρώτου κρούσματος του νέου ιού της γρίπης Η1Ν1. Πρόκειται για Έλληνα υπήκοο που επέστρεψε στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».
Ο υπουργός προσθέτει πως εφόσον υπάρξει και η τυπική επιβεβαίωση, σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς κανονισμούς, θα εκδοθεί αναλυτική ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ και καταλήγει:
«Έτυχε αυτή πληροφορία, να μας δοθεί τη στιγμή που η Παγκόσμια Κοινότητα με όλες τις χώρες μέλη του ΟΗΕ εξετάζει το παγκόσμιας σημασίας αυτό ζήτημα.
Θέλω να διαβεβαιώσω, ότι όλα τα προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί, σύμφωνα με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ότι το ύποπτο περιστατικό βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο και προστασία και ουδείς απολύτως φόβος υπάρχει για τη δημόσια υγεία των πολιτών μας».

Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Επιστημονικά συμπεράσματα του 9ου Παγκρήτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου

06.05.09
«Ευρύτερες ευθύνες του φαρμακοποιού απέναντι στο κοινωνικό σύνολο»

Εκατοντάδες φαρμακοποιοί από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στη Χερσόνησο Ηρακλείου, προκειμένου να συζητήσουν τις επαγγελματικές προοπτικές του ελληνικού φαρμακείου, τα νέα δεδομένα στο επάγγελμα του φαρμακοποιού, αλλά και τα φάρμακα τον 21ο αιώνα, στο πλαίσιο του 9ου Παγκρήτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου, που διοργάνωσε το Συντονιστικό Όργανο Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης, με την ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου και υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.Τα επιστημονικά συμπεράσματα του 9ου Παγκρήτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου συνοψίζονται στα παρακάτω:• Οι εισηγητές αναφέρθηκαν στη σημερινή ερευνητική δραστηριότητα για τη δημιουργία νέων φαρμάκων. Η ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων τόσο για διάγνωση όσο και για θεραπεία είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει συνεργασίες ερευνητικών κέντρων και βιομηχανίας. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι σύγχρονες αντιλήψεις και θεραπευτικές στο πρόβλημα της στυτικής δυσλειτουργίας, οι νεότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις στη διακοπή του καπνίσματος, καθώς και οι ελπίδες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.• Οι εισηγήσεις που αφορούσαν στο Εργαστήριο του Φαρμακείου ανέδειξαν τον ουσιαστικό ρόλο του Φαρμακοποιού στην παρασκευή φαρμακοτεχνικών προϊόντων μέσα από τις ειδικές γνώσεις φαρμακοτεχνίας και φυσικοχημείας. Σε συνδυασμό δε με τον σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό και τη βιβλιοθήκη του Φαρμακείου που αποτελούν απαραίτητα συστατικά του Εργαστηρίου, οι εισηγήσεις τεκμηρίωσαν την παρασκευή ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών προϊόντων στο Εργαστήριο του Φαρμακείου.• Σε ό,τι αφορά στην ποιότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων, επισημάνθηκε ότι δεν πρέπει να προμηθευόμαστε φάρμακα μέσα από το Διαδίκτυο, καθώς μπορεί να μην έχουν ελεγχθεί, να είναι επικίνδυνα ή να έχουν παρενέργειες τις οποίες αγνοούμε. • Αξιολογήθηκε ως απαραίτητη και ουσιαστική η συνεχής επιμόρφωση των Φαρμακοποιών μέσα από Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες και φάνηκε ότι αποτελεί μονόδρομο τόσο για την επαγγελματική τους επιβίωση όσο και για την συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση της κοινωνικής τους προσφοράς. Τέλος, στη διάρκεια του Συνεδρίου λειτούργησε έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών φαρμακείων, στο φουαγιέ του Knossos Royal Village – Congress Hall. Εκεί, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες του φαρμακείου.

Το σκεύασμα CLOMID κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά;Το "CLOMID" περιέχει ως δραστική ουσία "κιτρική κλομιφαίνη" και κυκλοφορεί στην Ελλάδα ως SERPAFAR & CLOMIPHENE CITRATE.

Διευκρινίσεις συνταγογράφησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων επί συγκεκριμένων ενδείξεων που αναφέρονται στη ΔΥΓ3α/ΓΠ 84921/2-7-07Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων
Τμήμα Α'

Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. 101 87
Τηλέφωνο 210-5237483
Αθήνα, 22/4/2009
Αρ. Πρωτ. 53258

Θέμα: " Διευκρινίσεις συνταγογράφησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων επί συγκεκριμένων ενδείξεων που αναφέρονται στην ΔΥΓ3α/ΓΠ84921/2-7-07 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1229/Β')"

Σχετ. Η υπ. αριθμό Α.Π.49781/23-7-08 εγκύκλιος Ε.Ο.Φ. που περιλαμβάνει φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα με ενδείξεις που δε καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3457/06 και τα οριζόμενα στους οικείους κανονισμούς, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί οφείλουν να παρέχουν στους ασφαλισμένους τους τα αναγκαία για την αποκατάσταση της υγείας τους ή προς ανακούφιση από τη νοσηρή τους κατάσταση, φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα.
Με αφορμή των σχετικών επί του θέματος αιτημάτων που έχουν κατατεθεί τόσο στην υπηρεσία μας όσο και στον Ε.Ο.Φ. διευκρινίζουμε ότι:
Τα φάρμακα που αντιστοιχούν στις σχετικές ενδείξεις και περιλαμβάνονται στο παράτηρμα της εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ., Α.Π. 49781/23-7-08 κατόπιν εφαρμογής της υπ' αριθμού ΔΥΓ3α/ΓΠ 84921/2-7-07 Κ.Υ.Α., αποζημιώνονται εφόσον συνοδεύονται από αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, η οποία θα συσχετίζει την ένδειξη του φαρμάκου με την παθολογική κατάσταση του ασθενούς.
Η δαπάνη απόκτησης των εν λόγω φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υφίσταται αναγκαιότητα συνταγογράφησης λόγω συνύπαρξης παθήσεων που σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμάτευση προκαλούν ή επάγουν δυσλειτουργίες ή προβλήματα που συμβάλουν στην νοσηρή κατάσταση του ασθενούς.
Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικός νόμος (3467/06) προβλέπει τη μη κάλυψη ενδείξεων φαρμάκων και όχι καθ' αυτών των φαρμάκων
Ειδικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Μειώσεις αλλά και νέες τιμές φαρμάκων

Αριστερά …Αφρικανικό φαρμακείο
Το νέο δελτίο θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 Μαΐου – 126 διαγραφές φαρμακευτικών προϊόντων
Δημητρα Mανιφαβα
Μειώσεις έως 20% σε 176 φάρμακα, μεταξύ των οποίων αρκετά ευρείας κατανάλωσης, περιλαμβάνει το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, το δεύτερο για το 2009, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009. Το δελτίο, πάντως, περιλαμβάνει και 284 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, εκ των οποίων μόλις 17 περιλαμβάνουν απολύτως νέες δραστικές ουσίες. Ειδικότερα, το νέο δελτίο περιλαμβάνει:
α) Μειώσεις έως 20% στις τιμές 47 πρωτότυπων φαρμάκων, λόγω λήξης ισχύος της πατέντας της δραστικής ουσίας. Από τις μειώσεις αυτές προκύπτει όφελος για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά Ταμεία, το οποίο υπολογίζεται σε 14.576.244,13 ευρώ. Στα φάρμακα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αντικαρκινικά, αντιμυκητισιακά, αντιεπιληπτικά, αντιαλλεργικά, αντικαταθλιπτικά σκευάσματα.
β) Ευθυγραμμίσεις-μειώσεις 127 φαρμάκων αντιγράφων στο 80% της τιμής πώλησης των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους. Το συνολικό ύψος των μειώσεων των λιανικών τιμών των παραπάνω φαρμάκων ανέρχεται σε 528.843,15 ευρώ.
γ) Αιτήματα μειώσεων σε 2 σκευάσματα κατόπιν αίτησης της εταιρείας παραγωγής.
δ) Τιμές σε 284 νέα φαρμακευτικά προϊόντα, εκ των οποίων τα 239 αφορούν αντίγραφα και τα υπόλοιπα 45 πρωτότυπα. Από αυτά τα 17 αντιστοιχούν σε σκευάσματα συνολικά 9 απολύτως νέων δραστικών ουσιών.
Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του 2009, το οποίο εφαρμόστηκε από τις 23/2/2009 περιλαμβάνονταν άλλες 342 νέες τιμές, εκ των οποίων μόνο 18 αφορούσαν απολύτως νέες δραστικές ουσίες. Μέσα από τα αιτήματα για τιμές σε «νέα» φάρμακα, οι φαρμακευτικές εταιρείες βρίσκουν συνήθως τον τρόπο για την αύξηση των τιμών, καθώς τα «νέα» αυτά σκευάσματα είναι συνήθως ακριβότερα από τα παλαιά που αντικαθιστούν.
ε) 126 διαγραφές φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με αντίστοιχες αποφάσεις του ΕΟΦ.
στ) 56 μεταβολές που αφορούν μόνο αλλαγή νομοθεσίας και υπευθύνου κυκλοφορίας, και όχι τιμές φαρμάκων.
ζ) 3 διορθώσεις τιμών φαρμάκων προηγούμενων δελτίων.
Καθημερινή Σάββατο, 9 Mαϊου 2009

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

ΕΟΦ : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TAMIFLU ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ


Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 32401/5-5-2009 απόφαση του Ε.Ο.Φ. περιορίζεται η διακίνηση και η διάθεση του TAMIFLU μόνο απο τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
Τα προϊόντα που έχουν ήδη διατεθεί στις φαρμακαποθήκες και στα φαρμακεία , θα χορηγούνται μόνο με νοσοκομειακή συνταγή η οποία θα φυλάσσεται στο φαρμακείο.

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

ΓΡΙΠΗ- Α-Η1Ν1 «Δεν υπάρχει κανένας λόγος άρσης του συναγερμού»


«Δεν υπάρχει κανένας λόγος εφησυχασμού», διαμηνύει το επιδημιολογικό ινστιτούτο της Γερμανία «Ρόμπερτ Κοχ» με αφορμή δημοσιεύματα που θέλουν την νέα γρίπη να είναι υπό έλεγχο.

Για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου, δριμύτερου κύματος της νέας γρίπης προειδοποιεί η επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) Μάργκαρετ Τσαν. Η φαινομενική υποχώρηση της θνησιμότητας δεν σημαίνει ότι εξαντλείται το κύμα της νόσου, τόνισε η Μάργκαρετ Τσαν μιλώντας στους Financial Times. «Δεν θέλω να πω ότι θα ξεσπάσει τώρα μια πανδημία, αλλά εάν δεν προετοιμασθούμε σωστά, θα έχουμε αποτύχει, πρόσθεσε η επικεφαλής του Π.Ο.Υ.
Μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε ζώα
Τα κρούσματα της νέας γρίπης αυξάνονται. Ο αριθμός τους έφτασε τα 1.000, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την αντιμετώπιση των επιδημιών αναφέρει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αποδεδειγμένα μολύνθηκαν με τον ιό Α-Η1Ν1 στην Ευρώπη υπερβαίνει τους 79. 244 εντοπίστηκαν τα κρούσματα στις ΗΠΑ. Στον Καναδά σημειώθηκε για πρώτη φορά τη μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε ζώα. Στο Μεξικό ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 22, ενώ πάνω από 560 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τη νόσο. Οι Αρχές εκφράζουν αισιοδοξία ότι θα περιοριστεί η επιδημία, ωστόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα επιδημιολογικά ινστιτούτα προειδοποιούν.
Εάν συγκρίνει κανείς τον αριθμό των κρουσμάτων της νέας γρίπης με τους αντίστοιχους του Σοβαρού Οξέως Αναπνευστικού Συνδρόμου (SARS) πριν από μερικά χρόνια, διαπιστώνει ότι η επιδημία προς το παρόν ελέγχεται. Σημαίνει αυτό ότι ο Α-Η1Ν1 δεν είναι τόσο επικίνδυνος όσο θέλουν ο Π.Ο.Υ. και τα επιδημιολογικά ινστιτούτα της Ευρώπης; Ασφαλώς όχι. Άλλωστε, ο Π.Ο.Υ. έσπευσε προχθές το βράδυ να διαψεύσει σχετικές δηλώσεις της επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας για τον Έλεγχο των Επιδημιών (CDC), Νάνσι Κοξ, σύμφωνα με την οποία ο ιός της νέα γρίπης δεν είναι τόσο φονικός όσο η ισπανική γρίπη του 1918. Ο Γιοργκ Χάκερ, πρόεδρος του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ» δήλωσε χθες: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος άρσης του συναγερμού. Δεν θα πρέπει ασφαλώς να δραματικοποιούμε την κατάσταση, αλλά θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο γεγονός ότι παρά τα ελαφρά συμπτώματα που παρουσιάζουν οι ασθενείς στη Γερμανία, ο ιός είναι σε θέση να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο».
Στα πρόθυρα πανδημίας

Το ενδεχόμενο πανδημίας δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το γεγονός ότι πέρασε τα σύνορα και μεταδόθηκε αστραπιαία στις πέντε ηπείρους καταδεικνύει το βαθμό επικινδυνότητας της κατάστασης. Και όπως υπογράμμισε ο Μάικλ Ράιαν, επικεφαλής της Υπηρεσίας Προειδοποίησης του Π.Ο.Υ: «Στην παρούσα φάση εκτιμώ ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια πανδημία, καθώς διαπιστώνουμε ότι η νόσος συνεχίζει την εξάπλωσή της σε άλλες χώρες. Στην παρούσα φάση αναμένουμε ότι το επίπεδο συναγερμού θα αυξηθεί στο 6, αλλά από την άλλη ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό».

Πρόληψη και επαγρύπνηση, αλλά όχι πανικός είναι το ζητούμενο. Ακόμη και εάν ο αριθμός των θυμάτων είναι ακόμη μικρός, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η νόσος μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά και στο μέλλον. Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Γερμανία μετά το όγδοο κρούσμα, ο πρόεδρος του ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ», Γιοεγκ Χάκερ, επισήμανε: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω κρούσματα στη Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες του κόσμου. Προς το παρόν στο ινστιτούτο μας εξετάζουμε 20 ύποπτα κρούσματα που έχουν επισημανθεί στο εθνικό κέντρο αναφοράς».

Ο ιός της νέας γρίπης παραμένει επικίνδυνος, εκτιμούν οι ειδικοί, επισημαίνοντας ότι θα ήταν παραπλανητικό και ανεύθυνο να δρομολογηθεί η άρση του συναγερμού. Το ενδεχόμενο μετάλλαξης του ιού και αύξησης της επιθετικότητάς του είναι υπαρκτό.

Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

ΕΟΦ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ RELENZA ΚΑΙ TAMIFLU
ΕΟΦ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ RELENZA ΚΑΙ TAMIFLU
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 4-5-2009
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αριθ. πρωτ. 31617
Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός
http://www.eof.gr/

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΘέμα : Απαγόρευση Εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης των αντι-ιικών φαρμάκων RELENZA® (zanamivir) της GlaxoSmithKline α.ε.β.ε & TAMIFLU® (oseltamivir) της Roche (Hellas) Α.Ε.

Έχοντας υπ’ όψιν:
Το Ν.1316/1983, όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 6, παρ.ΙΙ, εδ. 8 του Ν.1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α/23-12-2008)
Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου πανδημίας της νέας γρίπης
Την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)/83657/2005 (ΦΕΚ Β΄59/2006)
Τα άρθρα 28-30 της Συνθήκης της Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύεται η εξαγωγή από την Ελλάδα προς τρίτες χώρες και η ενδοκοινοτική διακίνηση προς Κράτη μέλη της ΕΕ, των αντι-ιικών φαρμάκων RELENZA® (zanamivir) και TAMIFLU® (oseltamivir).
Το μέτρο αφορά τόσο στις εταιρείες-κατόχους των σχετικών αδειών κυκλοφορίας όσο και στις Φαρμακαποθήκες.

Η απαγόρευση ισχύει μέχρι νεωτέρας αποφάσεως του ΕΟΦ.

Το μέτρο αυτό λαμβάνεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι ανάγκες της Δημόσιας Υγείας σε ενδεχόμενη πανδημία της νέας γρίπης, δεδομένου του επιπέδου επαγρύπνησης που έχει ανακοινώσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.


Ο Πρόεδρος ΕΟΦ


Β. Κοντοζαμάνης
Δημοσιεύτηκε: 05/05/2009

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ


Ανδρέας Βίτσος

Φαρμακοποιός MSc – Μουσικός
Φ. Σ. Ζακύνθου

Αν έχει κανείς υπόψη του το ρόλο που διαδραμάτισαν οι επιστήμες στην ιστορία του δυτικού μας πολιτισμού, είναι σχεδόν αδύνατο να αμφιβάλλει ότι η ιστορία της επιστήμης θα αποκτήσει μεγάλη σπουδαιότητα ως γέφυρα ανάμεσα στις επιστήμες και την κοινωνία.

Σε ένα επιστημονικό συνέδριο σαν αυτό η μελέτη της ιστορίας της φαρμακευτικής αποκτά ξεχωριστό ρόλο καθώς παρέχει τις κατευθύνσεις που τόσο χρειαζόμαστε για τη διευθέτηση των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο μας, με τον ίδιο τρόπο που ο γονέας συμβουλεύει τα παιδιά του βάσει της εμπειρίας του.

Είναι πλέον κοινός τόπος ότι η κοινωνία αναζητά νέους ρόλους από τους φαρμακοποιούς και ήδη λαμβάνουν χώρα συζητήσεις για την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να στραφούμε. Πρόσφατα, ο φαρμακευτικός σύλλογος της Ζακύνθου στον οποίο ανήκω σε συνεργασία με την ακαδημία Αθηνών επανεξέδωσε μια εργασία του ακαδημαϊκού και καθηγητή της Φαρμακευτικής Εμμανούηλ Εμμανουήλ του 1934 με τον τίτλο: ‘Η φαρμακευτική εις την Ζάκυνθον και την Επτάνησον επί Ενετοκρατίας και αγγλικής προστασίας’. Διαβάζοντάς την διαπίστωσα το θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο οι φαρμακοποιοί της εποχής δημιούργησαν την σύγχρονη φαρμακευτική επιστήμη και τη διαφοροποίησαν τόσο από την ιατρική επιστήμη όσο και από τις δεισιδαιμονικές και κομπογιαννίτικες πρακτικές.

Κατά την ακμή της η Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας είχε υπό την κυριαρχία της εδάφη της Βόρειας Ιταλίας, των Δαλματικών ακτών,παράκτιες περιοχες της δυτικής Ελλάδας, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη ως μέρη του ευνομούμενου κράτους της. Το ενετικό κράτος καθόριζε πλήρως όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επαγγελματικών και επιστημονικών συντεχνιων. Ήδη από το 1240 στην Ευρώπη έχει συντελευτεί ο διαχωρισμός της ιατρικής από τη φαρμακευτική με διάταγμα του αυτοκράτορα Φρεδερίκου 2ου και έχουν ιδρυθεί τα πρώτα φαρμακεία (1241 Γερμανία). Στη Βενετία σε αυτό το διάστημα από τον 9ο αι. μέχρι και τον 13ο αιώνα με διατάγματα διαμορφώνεται σε πρώτο στάδιο το νομικό πλαίσιο του φαρμακευτικού επαγγέλματος : κανονισμοί για τους ιατροφαρμακοποιούς, ίδρυση της Giustizia Vecchia για την ρύθμιση των φαρμακοπωλείων και η απαγόρευση στους ιατρούς να διατηρούν φαρμακείο. Ωστόσο, παρόλα τα διατάγματα, μέχρι και τον 14ο αι. η φαρμακευτική δεν έχει αυτονομηθεί από την ιατρική και η λέξη medico ορίζει τόσο τον ιατρό όσο και τον φαρμακοποιό. Οι ιατροί, έστω και παράνομα, διατηρούσαν φαρμακεία ενώ οι φαρμακοποιοί έκαναν και ιατρικές πράξεις.

Το φαρμακευτικό επάγγελμα με τη σύγχρονη έννοια το όρου εμφανίζεται κατά το 1480 με την έκδοση νέων κανονισμών. Θεσπίζονται αυστηρές εξετάσεις και απαγορεύεται η συνάσκηση ιατρικού και φαρμακευτικού επαγγέλματος ενώ το Συμβούλιο των Δέκα διακρίνει τους φαρμακοποιούς- Spezeri - από τους δρογοπώλες-Droghieri. Η επίσημη αναγνώριση του φαρμακευτικού επαγγέλματος από το Βενετικό κράτος πραγματοποιείται τελικά με την ίδρυση του Κολλεγίου των φαρμακοποιών, Collegio dei Spezeri ή Collegio farmaceutico. Οι υποψήφιοι νέοι φαρμακοποιοί μετά από ενιαύσια μαθητεία σε φαρμακείο έδιναν εξετάσεις σε αντιπροσώπους του φαρμακευτικού σώματος. Τα αντικείμενα στα οποία εξετάζονταν οι υποψήφιοι ήταν η φαρμακοτεχνία, η βοτανική και η χημεία. Οι επιτυχόντες λάμβαναν την scheda, το πιστοποιητικό, αφού ορκίζονταν σε δικαστήριο ότι θα εκτελούν τις συνταγές των ιατρών χωρίς αντικατάσταση των φάρμακων ανευ άδειας, θα βοηθούν τους ασθενείς και θα διαφυλάσσουν την αξιοπρέπεια του επαγγέλματός τους. Για πρώτη φορά στην ιστορία η χειραφέτηση και η επιστημονική κατάρτιση των φαρμακοποιών αναγνωρίζεται επίσημα με κρατικά διατάγματα.

Δημιουργείται κωδικοποιημένη δεοντολογία, θεσπίζεται κρατικό συνταγολόγιο, νόμοι για τον περιορισμό διάθεσης των δηλητηρίων, σταθερή διατίμηση των φαρμάκων και συγκεκριμένη διαδικασία απόκτησης πτυχίου φαρμακευτικής επιστήμης.

Η Βενετία καινοτομεί με την θέσπιση νόμων για την επίσημη φορολογία. Η παρασκευή και η διακίνηση των φαρμάκων για πρώτη φορά διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και το εμπόριο τους γίνεται για πρώτη φορά επίσης, επικερδές προς όφελος του κρατικού προϋπολογισμού. Η Γαληνοτάτη αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της φαρμακευτικής και για την κοινωνία της Βενετίας ο φαρμακοποιός αποκτά διττό ρόλο: τόσο επιστημονικό όσο και κοινωνικό. Ο φαρμακοποιός των κτήσεων της Γαληνοτάτης ασκεί ένα ευγενές επάγγελμα, εγγράφεται στη Χρυσή Βίβλο και ταυτίζεται με ηθικά προσόντα που θεωρούνται αναπόσπαστα από τους κανόνες δεοντολογίας.

Είναι εύκολο λοιπόν από τα παραπάνω κανείς να κάνει τις αναγωγές στη σημερινή πραγματικότητα και να κατανοήσει την πρωτοπορία των φαρμακοποιών της εποχής που σε μια ιστορική συγκυρία δυσκολότερη κατά πολύ από τη σημερινή δημιούργησαν αυτό που σήμερα ονομάζουμε σύγχρονη φαρμακευτική επιστήμη.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ στη δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία που διανύουμε είναι ανάγκη να ξαναχτίσουμε τις γέφυρες που μας ενώνουν σαν αποδέκτες αυτής της λαμπρής κληρονομιάς. Είναι βέβαιο ότι στο πλαίσιο της κοινής μας ευρωπαϊκής προοπτικής δίνουμε μάχες καθημερινά για τον επαναπροσδιορισμό της κοινωνικής προσφοράς και θέσης της επιστήμης μας. Αξιοποιώντας λοιπόν τα διδάγματα του παρελθόντος Ιταλοί, Κροάτες και Έλληνες φαρμακοποιοί μπορούμε να μπούμε σε μια κοινή συζήτηση για την κατεύθυνση την οποία οφείλει να ακολουθήσει η φαρμακευτική επιστήμη στο πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης.

Ο τρόπος που θα διαχειριστούμε τον παρελθόν μας δείχνει το επίπεδο της ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας της δράσης μας. Οι προκάτοχοί μας τα κατάφεραν περίφημα στις προκλήσεις της δικής τους εποχής και το ίδιο μπορούμε σήμερα να κάνουμε και εμείς. Εν αναμονή λοιπόν της απόφασης της 19ης Μαϊου η πρόταση για συνεργασία των φαρμακοποιών των περιοχών της άλλοτε Γαληνοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας είναι επίκαιρη και αναγκαία. Ιταλοί, Κροάτες και Έλληνες φαρμακοποιοί όπως και στο παρελθόν μπορούμε να γράψουμε νέες σελίδες στην ιστορία της επιστήμη μας.

Κυριακή, 3 Μαΐου 2009

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ


Πέμπτη 30 Απρίλη 2009 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άγριο χαράτσι με τη βούλα της ΕΕ
Απαγορεύεται στον ΟΠΑΔ να καλύψει το κόστος 86 ιατρικών εξετάσεων, επειδή δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωένωση
Σε άγρια χαράτσια για ιατρικές εξετάσεις υποβάλλονται οι δημόσιοι υπάλληλοι με μιαν αυθαίρετη απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς δεν αναγνωρίζει την κάλυψη από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) 87 συνολικά εξετάσεων προς τους συμβεβλημένους γιατρούς. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, για μία μόνο εξέταση ο ασφαλισμένος θα αναγκαστεί να καταβάλει περισσότερα απο 2.000 ευρώ.
Λόγω της γύμνιας της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ο ΟΠΑΔ έχει συμβληθεί με ιδιώτες γιατρούς και έχει φορτωθεί το κόστος των ιατρικών εξετάσεων, το οποίο θα έπρεπε να αναλάβει ο κρατικός προϋπολογισμός. Η αποζημίωση γίνεται με βάση το τιμολόγιο πέντε Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) που εκδόθηκαν από το 1991 μέχρι σήμερα. Ωστόσο όμως, υπάρχουν και 86 εξετάσεις, οι οποίες δεν περιέχονται στα πέντε ΠΔ. Αυτές οι εξετάσεις κοστολογήθηκαν «κατ' αναλογίαν» και η αποζημίωση κατοχυρώθηκε με την έκδοση εφτά υπουργικών αποφάσεων*. Μία απ' τις 86 εξετάσεις - η αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος - στοιχίζει 2.054,29 ευρώ, εφτά από 117,39-190,76 ευρώ, 15 από 50-100 ευρώ και οι υπόλοιπες στοιχίζουν μέχρι 50 ευρώ.
Στις 8.8.2007 ο ΟΠΑΔ ενημέρωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα πέντε ΠΔ, με βάση τα οποία γίνεται η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων. Με βάση το έγγραφο του ΟΠΑΔ, η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ενωση προγραμμάτων περίθαλψης έστειλε έγγραφο προς τον ασφαλιστικό οργανισμό των δημοσίων υπαλλήλων, που του απαγορεύει να αναγνωρίζει και να αποζημιώνει όσες από τις εξετάσεις δεν περιέχονται στα ΠΔ. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι το πλέγμα των αντιασφαλιστικών διατάξεων των κυβερνήσεων του δικομματισμού και της Ευρωπαϊκής Ενωσης καταλήγουν σε απίστευτες περικοπές σε βάρος των ασφαλισμένων.
ΣΧΟΛΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΧΟΛΕΒΑ
*Προφανώς εκδίδονται Π.Δ. κατόπιν εξουσιοδοτήσεως σχετικού νόμου που σκοπό έχουν να κοστολογούν τις διάφορες ιατρικές εξετάσεις και όταν χρειάζεται φυσικά το Π.Δ. να τροποποιείται για να είναι επίκαιρο. Υπουργικές Αποφάσεις δεν είναι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για ένα κράτος δικαίου ΚΑΙ ΈΤΣΙ αντιμετωπίζονται ως αυθαιρεσία της εξουσίας από τους φραγκολεβαντίνους και όχι μόνο , που δεν αναγνωρίζουν τέτοια «κατοχύρωση». Βέβαια τι να περιμένει κανείς, όπως μου έλεγε ένας πελάτης μου γεροθυμόσοφος, από ένα κράτος που έγινε από «αμαρτωλούς» - αρματολούς και κλέφτες. ( Για το θέμα της δημιουργίας του νεοελληνικού κράτους δες περισσότερα στο βιβλίο του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ "Η ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ " ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 1990 ΙSBN:960-7059-06-2

Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ LIFESTYLE ΦΑΡΜΑΚΩΝΣτις 22-4-2009 εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος για τα lifestyle φάρμακα, στην οποία αναφέρεται ότι«… τα φάρμακα που αντιστοιχούν στις σχετικές ενδείξειςκαι περιλαμβάνονται στο παράρτημα της εγκυκλίου του ΕΟΦ Α.Π.49781/23-7-08 κατόπιν εφαρμογής της υπ. αριθ.ΔΥΓ3α/Γ.Π.84921/2-7-07 ΚΥΑ (σ.σ. δηλαδή τα lifestyle φάρμακα) αποζημιώνονται εφόσον συνοδεύονται από αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού,η οποία θα συσχετίζει την ένδειξη του φαρμάκου μετην παθολογική κατάσταση του ασθενούς.
Η δαπάνη απόκτησης των εν λόγω φαρμακευτικών καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υφίσταται αναγκαιότητα συνταγογράφησης λόγω συνύπαρξης παθήσεων, που σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμάτευση προκαλούν ή επάγουν δυσλειτουργίες ή προβλήματα που συμβάλλουν στη νοσηρή κατάσταση του ασθενούς.
Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικός νόμος (3457/06) προβλέπει τη μη κάλυψη ενδείξεων φαρμάκων και όχι καθ’ αυτών των φαρμάκων».
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο όλα τα ασφαλιστικά ταμεία υποχρεούνται να αποζημιώνουν τα φάρμακα lifestyle εφόσον έχουν γνωμάτευση, η οποία θα συσχετίζει την ένδειξη του φαρμάκου (π.χ. στυτική δυσλειτουργία) που θα αναγράφεται στη συνταγή του ταμείου, με την παθολογική κατάσταση του ασθενούς(π.χ. σακχαρώδης διαβήτης) που θα αναγράφεται στη γνωμάτευση.