Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Συστάσεις της ΥΠΑΔ Κιλκίς προς τους Ιατρούς για την ορθή συνταγογράφηση*03.07.09
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ.121, τ.Α' (ΦΕΚ.183, 3-9-2008) άρθρο 2, παράγραφος η, το ποσοστό συμμετοχής επί της συνταγής από τον συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει τον φαρμακοποιό κατά την εκτέλεση της και οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας καταλογίζεται στον συνταγογράφο ιατρό.Εφιστούμε την προσοχή σας όσον αφορά τα ποσοστά συμμετοχής διότι παρατηρούνται περιπτώσεις συνταγογράφησης φαρμάκων μειωμένων ποσοστών συμμετοχής (10% ή 0%) που δεν συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία. Σας επισυνάπτουμε επίσης τα υπ' αριθμ. οικ. 21993,15-9-2005 και οικ. 1694,17-1-2007 έγγραφα του ΟΠΑΔ που περιλαμβάνουν τα νοσήματα που δικαιολογούν μειωμένο ποσοστό συμμετοχής.Επιπλέον, σας επισημαίνουμε ότι στην αναγραφή του ποσοστού συμμετοχής πρέπει να υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα ιατρού.Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω καθώς οποιαδήποτε παρέκκλιση και αναγραφή λανθασμένου ποσοστού συμμετοχής καταλογίζεται στον υπαίτιο ιατρό.
* Η ΥΠΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ. Ο Φ.Σ.Λ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ?

Δεν υπάρχουν σχόλια: