Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Σημεία που μας αφορούν στο πολυνομοσχέδιοΣτο επίμαχο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που περνά αυτές τις ημέρες από τη Βουλή δε γίνεται καμμία αναφορά σε φάρμακα και φαρμακεία, ενώ όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ το μόνο που αναφέρεται είναι η προθεσμία πληρωμής των οφειλών του η οποία για δεύτερη φορά ορίζεται με νόμο στις 60 ημερολογιακές ημέρες (αυτή τη φορά ως εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας). Δείτε παρακάτω το σημείο στο οποίο γίνεται η εν λόγω αναφορά:


Υποπαράγραφος Ζ.5. 
Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών 
(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) 

3. 
Στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια: 
α) τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου· 
β) εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών. 
γ) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 
δ) εφόσον προβλέπεται από τον νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή. 

4.
Οι προθεσμίες της περίπτωσης 3, υποπερίπτωση α της παρούσας υποπαραγράφου, ορίζονται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, για: 
α) κάθε δημόσια αρχή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης, με την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, και η οποία υπόκειται, ως δημόσια επιχείρηση, στις απαιτήσεις διαφάνειας της οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2006 για τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων. 
β) Νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄247), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄141), όπως ισχύει, που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισμένα για τον σκοπό αυτόν, καθώς και ο ΕΟΠΥΥ (άρθρο 18 του ν. 3918/2011). 
Πηγή: PHARMA TEAM: Σημεία που μας αφορούν στο πολυνομοσχέδιο http://pharmateam.blogspot.com/2013/04/blog-post_9932.html#ixzz2RUrC8vKM

Δεν υπάρχουν σχόλια: