Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Όλο το νομοσχέδιο για τις παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο της υγείας

Στον ιστότοπο της ανοιχτής διακυβέρνησης opengov.gr έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις ποινές που αφορούν παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο της Υγείας. Δείτε παρακάτω το εισαγωγικό σημείωμα του υπουργού καθώς και τα πρώτα δύο άρθρα που αφορούν κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ), φαρμακοποιούς και ιατρούς:

Αυστηροποίηση ποινών για παραβατικές συμπεριφορές παροχών υγείας εμπλεκόμενων στην εμπορία και διακίνηση φαρμάκων και λοιπές διατάξεις.
Εισάγουμε από σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
Βασική επιδίωξη του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου είναι η μεταρρύθμιση του πλαισίου των προβλεπομένων ποινών και κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεως από μέρους των φαρμακοποιών, ιατρών και λοιπών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων των υποχρεώσεών τους. Η ως άνω μεταρρύθμιση κινείται με φορά προς την αυστηρότερη μεταχείριση των καταχρηστικών συμπεριφορών κατά την παροχή των υπηρεσιών των ανωτέρω παρόχων και με απώτερο αλλά πρωταρχικό σκοπό την εξάλειψη των προκλητικά παραβατικών φαινομένων, την εξυγίανση του χώρου της υγείας και κατ΄ επέκταση την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων πολιτών και τη διασφάλιση της ορθής αξιοποίησης της οικονομικής συμμετοχής τους για την προαγωγή και ανάπτυξη των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
Δεδομένης της ανάγκης επικαιροποίησης των ανωτέρω περιγραφόμενων ποινών με σκοπό την προστασία των πολιτών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων σε αυτούς υπηρεσιών υγείας, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
Το Υπουργείο Υγείας αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων μερών.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στην διαδικασία.

Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος
Υπουργός Υγείας

Άρθρο 01: Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων

1. Στο άρθρο 12 του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων κατά τη διάθεση των φαρμάκων υποχρεούνται να αναγράφουν στα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια) και τον 9ψήφιο κωδικό που έχει λάβει το φαρμακευτικό σκεύασμα από τον Ε.Ο.Φ. (Barcode φαρμάκου). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής.
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3580/2007 (Α΄ 134), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση μη ομαλού εφοδιασμού της αγοράς με φαρμακευτικό σκεύασμα, αν κατόπιν σχετικού ελέγχου προκύψει ότι η έλλειψη οφείλεται σε παραβίαση των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης ή του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας, σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, χρηματικό πρόστιμο στον εκάστοτε υπεύθυνο ύψους από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.».
3. Tο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3580/2007 (Α΄ 134), αντικαθίσταται με τα ακόλουθα εδάφια, ως εξής:
«Τα στοιχεία της ταινίας γνησιότητας των εξαγόμενων φαρμάκων καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων του Ε.Ο.Φ. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών σκευασμάτων οφείλουν να καταχωρούν άμεσα τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων που εξάγουν. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ως άνω διατάξεως επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής. Η ως άνω διάταξη τίθεται εν ισχύ την 15η Απριλίου 2013».
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3580/2007 (Α΄ 134), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Όταν εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης των εξαγωγών λόγω ελλείψεων, όλοι οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων υποχρεούνται να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ τα αποθέματά τους για τα φάρμακα που απαγορεύεται να εξαχθούν και τα οποία υποχρεούνται να διαθέτουν άμεσα στην αγορά σε πρώτη ζήτηση. Αν, ισχυούσης της απαγόρευσης εξαγωγών, διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου ότι κάτοχος άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων εξάγει ή συλλέγει φάρμακα προς εξαγωγή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις.».
5. Η παράγραφος 12 του άρθρου 19 του Ν.Δ.96/1973 (Α΄172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ.7 Ν.1316/1983(Α` 3), τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 Ν.3370/2005(Α΄176) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 81 Ν.3918/2011(Α’ 31), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ο Υπουργός Υγείας δύναται να διαφοροποιείται από την πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ., ιδίως επιβάλλοντας υψηλότερα πρόστιμα κατά περίπτωση στους παραβάτες. Οι ανακλήσεις των αδειών κυκλοφορίας επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι στερήσεις των αδειών άσκησης επαγγέλματος επιβάλλονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνωμάτευση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου. Το κλείσιμο φαρμακείου και φαρμακαποθήκης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Οι δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των κυρώσεων γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.».
6. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.1316/1983 (Α΄ 3), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία των απογραφικών δελτίων της ταινίας γνησιότητας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής του Ε.Ο.Φ. σε πραγματικό χρόνο. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει για τους Κ.Α.Κ. χρηματικό πρόστιμο ύψους από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής».
7. «Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί που λειτουργούν φαρμακεία απαγορεύεται αυστηρώς να διαθέτουν δια του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα, συνταγογραφούμενα ή μη, των οποίων η διάθεση έχει ανατεθεί αποκλειστικά και μόνον στα λειτουργούντα φαρμακεία.
Στους παραβάτες των διατάξεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις: α) των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 12 του ν.1844/1939, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.972/1946, με απόφαση του Περιφερειάρχη της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, β) του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και γ) του άρθρου 11 του ν.1963/1991 (Α΄ 138), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν.3204/2003 9 (Α΄ 296) και το άρθρο 39 του ν.4025/2011 (Α΄ 228) με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Τρίτα πρόσωπα, μη έχοντα τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και την προς τούτο αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, διαθέτοντα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προϊόντα ως αντιποιούμενοι έργο φαρμακοποιού, τιμωρούνται σωρευτικά, αφενός μεν ποινικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 751/1937 (Α΄ 239) και με πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη».
8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«H συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, στο οποίο ο φαρμακοποιός θα ελέγχει την καταχώρηση των φαρμάκων και θα σημειώνει την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή».
9. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Π.Δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διάστημα από τρεις (3) μήνες μέχρι τρία (3) έτη».
10. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Π.Δ.121/2008 (Α΄ 183) όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω κύρωση, ήτοι η μονομερής οριστική καταγγελία της σύμβασης επιβάλλεται υποχρεωτικά σε περίπτωση που διαπιστωθεί πώληση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων από φαρμακείο σε φαρμακαποθήκη, με την επιφύλαξη των αποκλειστικά οριζόμενων στο νόμο συγκεκριμένων περιπτώσεων, όπου υπό ειδικές προϋποθέσεις είναι επιτρεπτή η επιστροφή φαρμάκων από φαρμακείο σε φαρμακαποθήκη.»
11. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Π.Δ.121/2008 (Α΄ 183), όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως :
«δ. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιθεώρησης προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις οικονομικής ζημίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, δύναται, κατόπιν πρότασης του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ να αποφασίσει την αναστολή της μεταξύ του φαρμακοποιού και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμβασης για όσο διάστημα διαρκεί η επιθεώρηση.»
12. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης εε της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Π.Δ. 121/2008 (Α΄ 183) όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, ο Γενικός Επιθεωρητής της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ή τα αρμόδια όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανάλογα με το όργανο που πραγματοποίησε τον έλεγχο, επιβάλουν, ανεξάρτητα από τις λοιπές κυρώσεις, προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για χρονικό διάστημα από πέντε (5) ημέρες έως δώδεκα (12) μήνες.»

Άρθρο 02: Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας

1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας, βεβαιώνοντας ότι υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα και να αναγράφουν στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου τη συνιστώμενη αγωγή».
2. Η περίπτωση ε. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητας τους και εντός εγκεκριμένων ενδείξεων. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος».
3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ια. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά την λέξη «όργανα», προστίθεται η φράση «και τη διακοπή της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
4. Μετά την περίπτωση ια. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται περίπτωση ιβ. ως εξής:
«ιβ. Να λαμβάνουν υπόψη κατά τη συνταγογράφηση τη σχέση λιανικής και ασφαλιστικής τιμής κατά τρόπον ώστε να μην επιβαρύνονται οι ασθενείς πέραν της συμμετοχής τους και σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν σχετικά τους ασθενείς».
5. Η περ. γ) παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Να εξυπηρετούν με προθυμία τους ασφαλισμένους και να τους δίνουν κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση με τα φάρμακα, τα οποία παραδίδουν σε αυτούς. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τα σκευάσματα του καταλόγου συνταγογραφούμενων και αποζημιούμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρμάκων, να έχουν προς διάθεση και να χορηγούν στους ασφαλισμένους το φαρμακευτικό σκεύασμα που συνεπάγεται για εκείνους την ελάχιστη συμμετοχή. Στην περίπτωση δε, που ο ασθενής επιλέγει φάρμακο για το οποίο υφίσταται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση πέραν της βασικής συμμετοχής, να τον ενημερώνουν για την εναλλακτική οικονομικότερη επιλογή και να λαμβάνουν τη συγκατάθεσή του για τη χορήγηση του ακριβότερου φαρμακευτικού σκευάσματος.
6. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Tον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)».
7. Το 12ο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ΠΔ. 121/2008 (Α΄ 183), αντικαθίσταται ως εξής:
«Την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική συνταγή».
8. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α` 66), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε) Στα διαγνωστικά εργαστήρια, ιδιωτικές κλινικές και λοιπούς φορείς παροχών υγείας, που έχουν σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από κλήση για παροχή εγγράφων εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης, η διοικητική ποινή του προσωρινού αποκλεισμού από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τέσσερις (4) έως δεκαοχτώ (18) μήνες ή οριστικής καταγγελίας της σύμβασης ή αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή χρηματικής κύρωσης, εφόσον από σχετικό έλεγχο διαπιστωθούν πράξεις από μέρους των διαγνωστικών εργαστηρίων και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις, τις διατάξεις του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στους όρους των συμβάσεων ή προκαλούν ζημία σε αυτόν.»
9. Η υποπερίπτωση α) της περίπτωσης Ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α` 66), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για τα διαγνωστικά εργαστήρια ως πρόστιμο κυμαινόμενο, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής, από πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας των παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν από το διαγνωστικό εργαστήριο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα έως το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής ετήσιας αξίας των παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο χρόνο, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται από τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τους όρους των συμβάσεων»
10. Η υποπερίπτωση β) της περίπτωσης Ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α` 66), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) για τις ιδιωτικές κλινικές, πρόστιμο κυμαινόμενο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης».
11. Η περίπτωση η του άρθρου 21 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«η. παραγγέλλει στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού»
12. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 80 του Ν.3996/2011 (Α΄ 170), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο Τέταρτο του Ν.4047/2012 (Α΄ 31), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις επιβάλλονται και χρηματικές κυρώσεις που δύναται να ανέρχονται από 10.000 έως 30.000 ευρώ, με κριτήριο τη σοβαρότητα και την επανάληψη της παράβασης»

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο στη διέυθυνση http://www.opengov.gr/yyka/?p=742 

ΠΗΓΗ: PHARMA TEAM.Δεν υπάρχουν σχόλια: