Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Τρόπος διάθεσης των αντιιίκών φαρμάκων TAMIFLU© (OSELTAMIVIR) της εταιρείας ROCHE HELLAS Α.Ε. και RELENZA® (ZANAMIVIR


Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 6. παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του N.3730/2008 2.την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νεας γρίπης 3.Την κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α) /83657/20064.Την Εισήγηση του Εθνικού, Επιστημονικού και Επιχειρησιακού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 14/19-11-09)ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την χορήγηση των αντι-ιϊκών φαρμάκων TAMIFLU® (OSELTAMIVIR) και RELENZA® (ZANAMIVIR) με ιατρική συνταγή στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασθενούς η ηλικία του και η πλήρης αιτιολογια της xορήγησης των φαρμάκων. Η συνταγή θα υπογράφεται με τα πλήρη στοιχεία του θεράποντος ιατρού και θα φυλάσσεται για δυο (2) χρόνια στα φαρμακεία όπου θα είναι διαθέσιμη ανά πασα σπγμή για έλεγχο από τα αρμόδια όργανα. Με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η απόφαση με αρ. πρωτ ΕΟΦ 58520/7-8-09.

Δεν υπάρχουν σχόλια: