Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Γ΄ΠΙΝΑΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1. Την υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμά−
των FENTANYL/SANDOZ που περιέχουν την ουσία
FENTANYL, στον Πίνακα Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 3459/2006.
2. Ορίζουμε ως Μέγιστη Ημερήσια Δόση για τα ανωτέ−
ρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (διαδερμικά έμπλα−
στρα) τα 300 μg/hr.
Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα δύνανται με
ευθύνη του γιατρού να χορηγούνται με Ειδική Συνταγή
Ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη
ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περί−
πτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συ−
μπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης
υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης η οποία
ισχύει για ένα (1) μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥ4.

Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/61606/3.7.2009 (ΦΕΚ 1393/
Β/13.7.2009) Υπ. Απόφαση υπαγωγής του φαρμακευ−
τικού ιδιοσκευάσματος DEMOGYL στις διατάξεις του
ν.3459/2006 περί ναρκωτικών. αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως Μέγιστη Ημερήσια Δόση για το φαρ−
μακευτικό ιδιοσκεύασμα DEMOGYL (διαδερμικό
έμπλαστρο) που περιέχει την ουσία Fentanyl τα 300
μg/hr.
Το ανωτέρω φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα δύναται με
ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με Ειδική Συνταγή
Ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγι−
στη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15)
ημερών.
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περί−
πτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συ−
μπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης
υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία
ισχύει για ένα (1) μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: