Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση α- δικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκη- ση επαγγελμάτων

Άρθρο 9
Τελικές Διατάξεις - Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του νόμου
1. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του π.δ. 226/1992 και οι παράγραφοι β’ και γ’της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαθίστανται με την περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου παύουν να ισχύουν μετά πάροδο δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των οδικών εμπορευματικών μεταφορών που ρυθμίζονται με το ν.3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α΄) και των φαρμακοποιών.
3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: