Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΠΦΣ: Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι να ακυρώσουντην απόφαση για το ωράριο. Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

ΠΡΟΣ
                                                                                                                                                Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
                  Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος παρά τις εποικοδομητικές προτάσεις του ΠΦΣ  με ακατανόητη εμμονή προχώρησε στην έκδοση μιας απαράδεκτης ανεφάρμοστης και χαοτικής απόφασης για το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.
-   Η απόφαση προωθεί τον νόμο της ζούγκλας , δημιουργεί συνθήκες χάους στις εφημερίες αγνοεί την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τις σχετικές οδηγίες  της Ε. Ε. και βάζει σε κίνδυνο την υγεία τόσο των φαρμακοποιών όσο και των ασθενών.
-         Εισάγει εξοντωτικό ανταγωνισμό
Λέμε όχι στις αυταρχικές και χαοτικές πρακτικές και

 
Καλούμε τους ΦΣ να ακυρώσουν αυτή τη λογική με τις ενέργειες τους
Οι ΦΣ καλούνται να συνεχίσουν την εφαρμογή του ισχύοντος ωραρίου, ενισχύοντας τις εφημερίες του Σαββάτου , Δευτέρας, Τετάρτης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, την εποχικότητα (καλοκαίρι – χειμώνας) τις απομακρυσμένες περιοχές κλπ.
Κριτήριό μας η εξυπηρέτηση του κοινού μέσω ενός οργανωμένου συστήματος εφημεριών.
Σε περίπτωση που κάποιοι (ελάχιστοι) φαρμακοποιοί υποκύψουν στον πειρασμό να αξιοποιήσουν τις νέες απαράδεκτες ρυθμίσεις του υπουργείου δεν μπορούν να κάνουν  επιλογή ωρών  λειτουργίας και επιβάλλεται να είναι οι ίδιοι αυτοπροσώπως στο φαρμακείο όλες τις ώρες που αυτό είναι ανοικτό.
Σε διαφορετική περίπτωση υποπίπτουν σε Διοικητική  και πειθαρχική παράβαση που μπορεί να αποδειχθεί  με ελέγχους από συνεργεία των Συλλόγων και από τα οικεία Αστυνομικά  Τμήματα.
Σημειώνουμε ότι η μη τήρηση του ωραρίου συνεπάγεται αυτόματα ποινή με ένα μήνα κλείσιμο του φαρμακείου και σε περίπτωση υποτροπής,  ποινή έως έξι μήνες.
Ο ΠΦΣ προσφεύγει αμέσως στην Δικαιοσύνη  κατά του κύρους της Υπουργικής Απόφασης.
Συγχρόνως προσφεύγει σε αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί η Απόφαση παραβιάζει ωμά την προστασία της υγείας των φαρμακοποιών, υπαλλήλων και κυρίως των ασθενών.
Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε την μετατροπή μας σε ζώα ούτε θα επιτρέψουμε την επιβολή του νόμου της ζούγκλας.
Καλούμε τους φαρμακοποιούς να μην υποκύψουν και να ακολουθήσουν τις ώρες λειτουργίας που θα ορίσουν οι Σύλλογοι ανά περιοχή.
Σας ενημερώνουμε ότι καμία αλλαγή δεν θα γίνει έως ότου το νέο ωράριο υπογραφεί από τους αντίστοιχους Περιφερειάρχες.
Σε επόμενο έγγραφο θα λάβετε επιπλέον ενημέρωση.
Στο site ΠΦΣ θα βρείτε την Υπουργική Απόφαση.
                                                                                                                             
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΦΕΚ Β' 2251/10-10-2011
Αριθ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 109282 (7)
Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες  διατάξεις».
β) Του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ) Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ) Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
ε) Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
στ) Το άρθρο 6 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ».
ζ) Του άρθρου 22 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων», όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ Α΄ 131).
2. Τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τη διευκόλυνση στην εξυπηρέτηση του κοινού, που έχουν ανάγκη φαρμάκων, ορίζεται το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας − Τετάρτης ή της Τρίτης − Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις (εφεξής εφημερίες).
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρμακείου, δύνανται να υποβάλουν δηλώσεις ένταξης για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας − Τετάρτης ή της Τρίτης − Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις εφημερίες. Η λειτουργία των φαρμακείων πρέπει να καλύπτει πλήρως το καθοριζόμενο, ανά τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ωράριο. Οι δηλώσεις ένταξης υποβάλλονται στον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο έως 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους και είναι δεσμευτικές για ένα έτος.
2. Οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ορίζουν το ωράριο εφημέριων ακριβώς όπως ισχύει σήμερα και συντάσσουν σχετικούς πίνακες, τους οποίους υποβάλλουν στις οικείες Περιφέρειες έως τις 5 Νοεμβρίου εκάστου έτους, για την έκδοση σχετικής έγκρισης και ανάρτησης στο διαδίκτυο.
3. Τόσο οι φαρμακοποιοί που έχουν υποβάλει δήλωση ένταξης, όσο και οι υπόλοιποι που έχουν ενταχθεί σε εφημερίες στους σχετικούς πίνακες από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους και δεν τηρούν το ωράριο λειτουργίας, υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως ο νόμος ορίζει.
4. Σε τουριστικές περιοχές το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων μπορεί να διαφοροποιείται, με πρόταση του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Περιφέρειας.
5. Τα φαρμακεία που θα λειτουργήσουν κατόπιν δηλώσεών τους κατά τα ανωτέρω δεν απαλλάσσονται των υποχρεώσεων των εφημέριων.
6. Σταδιακώς οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας, ξεκινώντας πιλοτικά από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα μετατρέψουν τις καρτέλες−πίνακες των εφημερευόντων φαρμακείων που αναρτούνται στα φαρμακεία τους σε ηλεκτρονικές, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως και απρόσκοπτα τόσο η τήρηση των υποχρεώσεων των φαρμακοποιών, όσο και η εξυπηρέτηση του κοινού και η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: