Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1666     27 Ιουλίου 2011
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.85781
Αναθεώρηση του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 3816/2010.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 3816/10 (Α΄, 6).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ Α΄/150).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄/31).
4. Τα υπ’ αριθμ. 52417/18−7−2011, 52417 Α/18−7−2011 και 52814/19−7−2011 έγγραφα του ΕΟΦ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/τ. Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ο κατάλογος των ιδιοσκευασμάτων της αριθμ.Φ.80000/οικ.22101/2493/27−8−2010 (ΦΕΚ Β΄/1326/27−8−2010) κοινής υπουργικής απόφασης, αναθεωρείται, ως κάτωθι:
http://www.fsa.gr/LinkClick.aspx?fileticket=OEWVbqZmvx8%3d&tabid=36

Δεν υπάρχουν σχόλια: