Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

H Πρώτη οργανωμένη κ με διευθέτηση όλων των Νομικών προβλημάτων,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, αποκλειστικά από τα Φαρμακεία (πρόταση ΟΣΦΕ κ ΠΦΣ)...ΦΕΚ τεύχος Β /αρ.φ. 11/10/01/12.......


...6. Το γεγονός ότι τα οικιακής χρήσεως ληγμένα φάρμακα,
τα μη χρησιμοποιημένα, καθώς και τα εν μέρει χρησιμοποι−
ημένα κατά κανόνα καταλήγουν στους χώρους υγειονομι−
κής ταφής ή στις αποχετεύσεις, προκαλώντας βλαβερές
συνέπειες λόγω αθροιστικού αποτελέσματος στην ατομική
και δημόσια υγεία, καθώς οι φαρμακευτικές (δραστικές)
ουσίες που περιέχουν, επιστρέφουν στον ανθρώπινο ορ−
γανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας.
7. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει
ένα οργανωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης των
οικιακών φαρμάκων, σε συνδυασμό με την πολυφαρμακία
που διακρίνει την χώρα μας, καθιστά το πρόβλημα της
διάθεσης των οικιακών φαρμάκων ιδιαίτερα οξύ.
8. Το γεγονός ότι πρέπει να προστατευτεί η δημόσια
υγεία και ότι απαιτείται άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και
προφύλαξης της υγείας του πληθυσμού
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

1. Τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών
φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων
οικιακής χρήσεως, σε περιέκτες ειδικών προδιαγραφών,
τοποθετημένων σε ορθολογικά επιλεγμένο (εμφανές− εύκο−
λα προσβάσιμο στους πολίτες) και μερικώς απομονωμένο
χώρο σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Οι περιέκτες θα
δοθούν από την ΙΦΕΤ Α.Ε.
2. Την άμεση περισυλλογή και μεταφορά μέσω του υπάρ−
χοντος δικτύου διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών
Φαρμακοποιών Ελλάδος και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρ−
μακεμπορίας του περιεχομένου των πληρωμένων περιεκτών
από τα φαρμακεία στην ειδικά διαμορφωμένη μονάδα της
ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα. Τα ως άνω δίκτυα έχουν την αρ−
μοδιότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεχθέντων στις
αποθήκες τους έως την τελική τους μεταφορά στις εγκα−
ταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε.
3. Η μεταφορά του περιεχομένου των περιεκτών από
τα φαρμακεία στις εγκαταστάσεις των δικτύων διανομής
της παραγράφου 2 και τελικά στην αποθήκη της ΙΦΕΤ Α.Ε.
αποτελεί μεταφορά μη εμπορεύσιμων ειδών.
4. Κάθε δρομολόγιο συλλογής−μεταφοράς περιεχομένου
περιεκτών, από τα δίκτυα διανομής της παραγράφου 2 από
τα φαρμακεία προς τις αποθήκες τους, θα συνοδεύεται
από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης
του εκάστοτε φαρμακοποιού, αντίγραφο της οποίας απο−
στέλλεται στην ΙΦΕΤ Α.Ε., ενώ κάθε δρομολόγιο συλλο−
γής− μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, των δικτύων
διανομής της παραγράφου 2, από τις αποθήκες τους προς
τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής
θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα
εντολή κίνησης της ΙΦΕΤ Α.Ε.
5. Την ευθύνη για την ορθολογική καταστροφή των οικια−
κών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρ−
μάκων που θα αποθηκεύονται στον ειδικά διαμορφωμένο
χώρο στις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε., φέρει η ΙΦΕΤ Α.Ε.
υπό την εποπτεία του ΕΟΦ.
6. Τη συνολική ευθύνη υλοποίησης των ανωτέρω φέρει
η ΙΦΕΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του ΕΟΦ....

Δεν υπάρχουν σχόλια: