Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Πρόστιμο στον ΟΠΑΔ για προσωπικά δεδομένα

ΑΘΗΝΑ
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αριθμόν 24/2010 απόφασή της επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) γιατί κοινοποίησε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υπαλλήλου του Τελωνείου Αθηνών και του ανήλικου τέκνου της στην υπηρεσία της.
Παράλληλα, η Αρχή απηύθυνε σύσταση προς τον Ο.Π.Α.Δ. όπως εφεξής επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια κατά τη διαβίβαση σε τρίτους ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων του που τηρεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας στο αρχείο του.
Όπως αναφέρει η Αρχή στην απόφασή της, η τελωνειακή υπάλληλος σε αναφορά της προς την Αρχή κατήγγειλε ότι ο Ο.Π.Α.Δ. σε απάντηση σχετικής αιτήσεώς της, κοινοποίησε σε αυτή εκτός των καταστάσεωνδαπανών νοσηλείας και των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων προς την ΥΔΕ και τις καταστάσεις δαπανών νοσηλείας άλλων ασφαλισμένων στο Ταμείο, ανακοινώνοντας με τον τρόπο αυτό τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή τους. Μεταξύ των στοιχείων που κοινοποιήθηκαν ήταν εκτός των απλών προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, αιτηθέν και εγκριθέν ποσό δαπάνης νοσηλείας) και ο αντίστοιχος ΚΑΕ, ο οποίος προσδιορίζει το είδος της δαπάνης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν δαπάνη νοσηλείας, δηλαδή ευαίσθη το δεδομένο υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: