Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

ΦΕΚ Β αρ 3396/20-12-12 10 1. "περί ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων".

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ (1)
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων .

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: .............................................
...............................................................1,2,3,4,5
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141
Α΄), τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 2/21967/0094/13.3.2012 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».
8. Την ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
9. Την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα συσσωρεύονται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο μέλλον.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 8,5 δισ. ευρώ περίπου σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού των ετών 2012 και 2013, ΚΑΕ
23/200/6921, αποφασίζουμε:
Α. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

1. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις θεωρούνται οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους φορείς εκτός Γενικής  Κυβέρνησης, για τις οποίες έχουν παρέλθει 90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου παραστατικού και οι οποίες έχουν αποσταλεί στο ΓΛΚ στο πλαίσιο της υποβολής των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων που προβλέπεται από την απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών 2/22717/0094/9.3.2011.

2. Μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ορίζεται ως η μη αύξηση του συνόλου των ληξiπρόθεσμων υποχρεώσεων που υφίστανται στο τέλος κάθε μήνα. Το συνολικό υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πρέπει να απομειώνεται σε ύψος ίσο τουλάχιστον με το ποσό των πληρωμών που πραγματοποιούνται από την ειδική χρηματοδότηση.
Β. Προϋποθέσεις χρηματοδότησης .........

Δεν υπάρχουν σχόλια: