Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Εξώδικο ΠΦΣ προς ΕΟΠΥΥ: «Πληρώστε άμεσα τον Οκτώβριο όπως η σύμβαση ορίζει!»

ح
Σε εξώδικο προς τον ΕΟΠYΥ, προχώρησε σήμερα ο ΠΦΣ, καθώς δεν έχει εξοφληθεί ακόμη ο μήνας Οκτώβριος, προς τους φαρμακοποιούς, παρά τη λήξη της συμβατικής υποχρέωσης του Οργανισμού για εξόφληση εντός 60 ημερών (από τις 10 Ιανουαρίου).

Ο Φαρμακευτικός Κλάδος επισημαίνει ότι η αποπληρωμή των οφειλομένων, αποτελεί δικαίωμα όλων των παρόχων Υγείας .

Σχετικά με την εξόφληση παλαιών και τρεχουσών οφειλών και το ποσοστό έκπτωσης , προς τους...... παρόχους υγείας, τονίζεται πώς η εξόφληση μέρους των παλαιών χρεών των φαρμακοποιών, έγινε με νομοθετική ρύθμιση (ν. 4038/2012) που αφορούσε όλους τους παρόχους Υγείας. Ωστόσο, οι Φαρμακοποιοί ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι τεχνικά ήταν έτοιμοι προς πληρωμή , διότι η όλη διαδικασία (υπογραφή δηλώσεων και αποδοχή έκπτωσης) είχε ολοκληρωθεί και η εκκαθάριση είχε ήδη γίνει από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασία Συνταγών.

Επισημαίνεται ακόμη ότι κανείς άλλος πάροχος δεν είχε ενδιαφερθεί να προετοιμάσει τεχνικά την διαδικασία πληρωμής του και να αποδεχθεί οποιαδήποτε έκπτωση.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος τονίζει για μια ακόμη φορά πως οι φαρμακοποιοί  αδυνατούν να αγοράσουν φάρμακα για τους ασφαλισμένους και να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Οι Φαρμακοποιοί αναμένουν από την Πολιτεία και τον ΕΟΠΥΥ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ακολουθεί το εξώδικο:ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ


Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου,νομίμως εκπροσωπούμενου.

ΚΑΤΑ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» εδρεύοντος εις το Αμαρούσιο Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 39, νομίμως εκπροσωπούμενου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ

1. Εις το γραφείο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο.
2. Εις το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μάριου Σαλμά.

-------------------------------------------------------------

            Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες μας και τις αντίστοιχες δημόσιες διαβεβαιώσεις σας, συνεχίζετε να είστε απολύτως ασυνεπείς εις τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει δυνάμει της από 01.11.2011 συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων.
            Σύμφωνα με το άρθρο 16 της ανωτέρω συμβάσεως, ορίζεται ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει εις το φαρμακείο το εκάστοτε πληρωτέο ποσό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δε εξόφληση των λογαριασμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα γίνεται εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών από της παραλαβής των λογαριασμών.
            Δυνάμει του άρθρου 3 του Κεφαλαίου ΙΒ2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), με το οποίο αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α΄ 113), ορίζεται ότι όσον αφορά την πληρωμή των συμβεβλημένων προμηθευτών και των φαρμακοποιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφαλίσεως καταβάλλουν ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, εντός εξήντα (60) ημερών από την καταβολή του λογαριασμού.
            Με την ως άνω διάταξη νόμου, η οποία τέθηκε εν ισχύ από 12.11.2012, τροποποιήθηκε επί της ουσίας μονομερώς το ανωτέρω άρθρο 16 της μεταξύ μας συμβάσεως, χωρίς όμως να ερωτηθούμε σχετικώς και παρά τις εκπεφρασμένες δημόσιες αντιρρήσεις μας. Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω νομοθετικής παρέμβασης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται όπως προβαίνει εις την εξόφληση των υποβαλλομένων από τους φαρμακοποιούς λογαριασμών εντός εξήντα (60) πια ημερών από την υποβολή του λογαριασμού.
            Καθώς λοιπόν το σύνολο των φαρμακοποιών έχουν υποβάλει εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου 2012, εις τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τους λογαριασμούς για τις συνταγές που έχουν εκτελέσει προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας, καθίσταται σαφές ότι οφείλατε να έχετε προβεί εις την εξόφληση των λογαριασμών αυτών μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2013.
Δυστυχώς, ενεργώντας για ακόμη μία φορά παρανόμως και αντισυμβατικώς, ουχί μόνο δεν έχετε προβεί εις την εξόφληση των υποχρεώσεών σας προς τους φαρμακοποιούς – μέλη μας, ως υποχρεούστε, αλλά ούτε προκύπτει ότι θα φανείτε συνεπείς εις το άμεσο μέλλον.Αρνούμενοι παρανόμως να εκπληρώσετε τις συμβατικές υποχρεώσεις σας, ωθείτε σε οικονομικό αφανισμό τα φαρμακεία και θέτετε άνευ άλλου σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
            Είναι ανεπίτρεπτο να μην τηρείτε τις συμβατικές υποχρεώσεις σας με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει ο κάθε φαρμακοποιός πότε θα πληρωθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για φάρμακα που έχει αγοράσει και ήδη πληρώσει εις τους προμηθευτές του δύο και τρεις μήνες πριν, και έχει κατόπιν χορηγήσει εις τους ασφαλισμένους σας. Η παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας καθιστά αδύνατο για κάθε φαρμακοποιό να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις πληρωμές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αποτέλεσμα να καθίσταται μετέωρη και εν αμφιβόλω η επιβίωση του φαρμακείου του.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η μη καταβολή εκ μέρους σας των οφειλομένων προς τους φαρμακοποιούς, έχει οδηγήσει το σύνολο του κλάδου μας σε συνθήκες πλήρους οικονομικής ασφυξίας, παντελούς ελλείψεως ρευστότητας και σε αδυναμία λειτουργίας των φαρμακείων. Η παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας έχει προκαλέσει το παράδοξο να καλούμαστε να καταβάλουμε εις το Δημόσιο τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για τις συνταγές εκείνες, τις οποίες καθυστερείτε να μας πληρώσετε. Δυστυχώς ένεκα της συμπεριφοράς σας αυτής πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έχουν βρεθεί σε δυσχερή θέση όντας αντιμέτωποι με την καταχώρησή τους εις τον «Τειρεσία» και με εναντίον τους κατασχετήρια.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι την οικονομική δυσπραγία μας επιτείνει το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες, παρά τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη περί δίμηνης πίστωσης, παρανόμως απαιτούν από τους φαρμακοποιούς να εξοφλούν τις παραγγελίες των φαρμάκων είτε τις μετρητοίς, το οποίο είναι το πλέον σύνηθες, είτε το αργότερο εντός είκοσι ή τριάντα το πολύ ημερών.
Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι με την ανωτέρω περιγραφόμενη παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας θέτετε σε ΑΜΕΣΟ κίνδυνο τους 9.000.000 ασφαλισμένους σας, αλλά και τη δημόσια υγεία, καθώς η έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουμε και για την οποία είστε αποκλειστικώς υπεύθυνοι, έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία να προβούμε εις την προμήθεια των αναγκαίων φαρμάκων.
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο ισχυρισμός ότι τα επιμέρους Ταμεία δεν αποδίδουν εις τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις οφειλόμενες εισφορές των ασφαλισμένων, επουδενί δεν δύναται να αποτελεί δικαιολογία για την αθέτηση εκ μέρους σας των συμβατικών υποχρεώσεών σας. Σε κάθε περίπτωση, φρονούμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να επιλυθεί κατόπιν πολιτικής παρεμβάσεως των συναρμόδιων υπουργείων με δική σας φυσικά πρωτοβουλία.
Αποτελεί άλλωστε πάγια θέση και δημόσια δέσμευση τόσο του κ. Πρωθυπουργού, όσο και της Κυβέρνησης ότι εφεξής το Δημόσιο θα είναι απολύτως συνεπές εις τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι των Ελλήνων πολιτών.
            Η υπ’ αριθμόν 2000/35 Οδηγία της Ε.Ε. «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» προσαρμόστηκε εις την ελληνική νομοθεσία με το υπ’ αριθμόν 166/2003 Π.Δ. Εις το άρθρο 4 παρ. 1 του εν λόγω Π.Δ. ορίζεται ότι: «Τόκος υπερημερίας οφείλεται από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της περιόδου πληρωμής που ορίζει η σύμβαση». Η παρ. 2 εδ. δ΄ ορίζει ότι: «Στις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών της παραγράφου 1 α του άρθρου 3 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής τόκων σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ορίζεται αποκλειστικώς σε 60 ημέρες». Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 3 «Ο δανειστής δικαιούται τόκους, εφόσον α) έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις του και β) δεν έχει εισπράξει εγκαίρως το οφειλόμενο ποσό, εκτός, εάν δεν υπάρχει ευθύνη του οφειλέτη για την καθυστέρηση».
            Επειδή πλέον έχουν παρέλθει οι εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή των λογαριασμών από τους φαρμακοποιούς, των συνταγών που έχουν εκτελεστεί για λογαριασμό των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά το μήνα Οκτώβριο 2012, εντούτοις όμως ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά παράβαση της από 01.11.2011 συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων, του άρθρου 3 του Κεφαλαίου ΙΒ2 του Ν. 4093/2012, και των διατάξεων του υπ’ αριθμόν 166/2003 Π.Δ., δεν έχει προβεί εις την εξόφληση της αξίας των συνταγών αυτών. Το σύνολο της αξίας των συνταγών αυτών ανέρχεται εις το ποσό των 250.000.000 ΕΥΡΩ περίπου.
            Επειδή η ως άνω οφειλή σας έχει καταστεί πια ληξιπρόθεσμη.
            Επειδή η καθυστέρηση της πληρωμής των λογαριασμών αυτών πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των φαρμακοποιών – μελών μας.
            Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποδεικνύεται ανενδοιάστως ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την 10ηΙανουαρίου 2013 έχει καταστεί υπερήμερος ως προς την καταβολή των οφειλών του προς τους φαρμακοποιούς για τις εκτελεσθείσες συνταγές κατά το μήνα Οκτώβριο 2012, ως εκ τούτου δε, υποχρεούται εις την καταβολή του νόμιμου τόκου υπερημερίας από την ανωτέρω ημερομηνία μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της ως άνω οφειλής του.
            Επειδή ο τόκος αυτός πρέπει να υπολογιστεί με το ισχύον για τους ιδιώτες επιτόκιο, δεδομένου ότι οι διατάξεις που προβλέπουν την καταβολή μικρότερου ποσοστού είναι αντίθετες με τις διατάξεις περί ισότητας του Συντάγματος (ΣτΕ Ολ.1663/2009, ΣτΕ 1060/2009).
Επειδή ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ως αντισυμβαλλόμενο μέρος της από 01.11.2011 συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων, δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο αυτός τα μέλη του, τόσο με την υπογραφή της συμβάσεως, όσο και κατά την διάρκεια της εκτελέσεως αυτής. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της ως άνω Συμβάσεως, οι όροι της δεσμεύουν αυτοδικαίως όλους τους φαρμακοποιούς που διατηρούν φαρμακείο. Συνεπώς, κατά την εφαρμογή της ως άνω συλλογικής Σύμβασης, οι φαρμακοποιοί δεν εκπροσωπούνται ατομικά έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά μόνο δια του Π.Φ.Σ.
Επειδή τοιουτοτρόπως ο Π.Φ.Σ. προβαίνει νομίμως εις την παρούσα ως αντιπρόσωπος, ήτοι εις το όνομα και για λογαριασμό των φαρμακοποιών μελών του, επί σκοπώ της προαγωγής των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών μελών του (ΣτΕ 2204/2010) δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 και 52 του Ν. 3601/1928 ως ισχύει σήμερα, και της από 01.11.2011 Συλλογικής Συμβάσεως Προμήθειας Φαρμάκων.
Επειδή διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την ανωτέρω περιγραφόμενη λεπτομερώς παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας.
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας)
           
Σας δηλώνουμε ότι:
            Α) ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την 10η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν έχει καταστεί υπερήμερος ως προς την καταβολή των οφειλών του προς τους φαρμακοποιούς για τις εκτελεσθείσες συνταγές κατά το μήνα Οκτώβριο 2012, και υποχρεούται εις την καταβολή του νόμιμου τόκου υπερημερίας από την ανωτέρω ημερομηνία μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της ως άνω ληξιπρόθεσμης οφειλής του, άλλως από την επίδοση της παρούσας.
            Β) Η καταβολή του ως άνω νόμιμου τόκου υπερημερίας θα αναζητηθεί δικαστικώς από τους φαρμακοποιούς – μέλη μας.
            Τέλος, σας καλούμε όπως φανείτε επιτέλους συνεπείς εις τις συμβατικές και νομοθετημένες υποχρεώσεις σας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ο αύτη απευθύνεται προς γνώσιν του και για κάθε νόμιμη συνέπεια αντιγράφοντας παράλληλα ολόκληρη εις την επιδοτήρια έκθεση.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2013

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ       
 


  
Για να δείτε την Εξώδικη Δήλωση προς ΕΟΠΥΥ, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: